Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Tulstrup - Laven

Istidslandskab fra Nordøst-fremstødets vigende rand

Området mellem Tulstrup og Laven øst for Silkeborg udgør en illustrativ lokalitet, der belyser landskabsudviklingen under Nordøst-fremstødets afsmeltning fra Hovedopholdslinien i Weichsel Istiden.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue


Området præges af en række langstrakte og parallelt forløbende israndsbakker, der er dannet ved et kortvarigt genfremstød af det vigende Nordøst-fremstød. Da bakkerne anses som randmoræner, er det foreslået, at de angiver isranden, der blev dannet under et kortvarigt genfremstød af den etapevise afsmeltning af NØ-fremstødets gletscherdække.

Syd for Tulstrup – Laven ligger Knudsø. Søen ligger i bunden af en dyb dal, der kan følges helt til Århus. Umiddelbart nord for Knudsø afgrænses israndsbakkerne af en jævn smeltevandsterrasse. Terrassen er dannet af det smeltevand, der strømmede fra isens rand gennem Gudenådalen og Faldborg Dalen til Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning nord for Viborg.

Udsigt over smeltevandsterrassen nord for Knudsø, nær Tulstrup. I baggrunden ses en række markante morænebakker, der udgør isranden dannet under et kortvarigt genfremstød af NØ-isen. Bemærk at den højre bakketop syner mere spids end den venstre. Det er foreslået, at det skyldes, at der ligger en overpløjet gravhøj på bakketoppen. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

For yderligere beskrivelse af området, se Tulstrup_Laven.pdf

Værdi
Området mellem Tulstrup og Laven er udpeget som National Geologisk Interesseområde. Områdets mest interessante del ligger omkring de stejle skråninger, der præger området ned mod den nordvestlige del af Knudsø. Flere steder gennemskæres skråningen af slugter, der strækker sig ud i de lavtliggende områder ved sø-skråningerne. Adskillige kilder har deres udspring i skråningerne. Knudsø er afslutningsvis én af de reneste, dybe søer i landet. De fredede områder har tilmed stor rekreativ værdi.

Tilgængelighed
Området er i såvel offentlig som privat eje. En klar skillelinie i ejerskabet ses ikke umiddelbart i landskabet. Flere steder er der imidlertid etableret offentligt tilgængelige stier og udsigtspunkter.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har opsat flere informationstavler i området, der fortæller om området. Tavlerne indeholder tilmed gode kort over området.

Administrative forhold
Et større område nord for Knudsø, indeholdende landskabet mellem Tulstrup og Laven er fredet. Området er i såvel offentlig som privat eje.

Litteratur

  • Teksten er baseret på en beskrivelse af Mikael Jørgensen 1985.
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 150-178.
  • Larsen, G, C. Kronborg & H. Bender (1981): ”Det midtjyske Søhøjland - Geologi”. – Århus Amtskommune, Amtsfredningskontoret, 30p.
 
Til Natur og Miljø's forside