Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Thorsø Bakker – Rustrup Skov

Specielle randbakker  

Det geologiske interesseområde ved Rustrup og Thorsø omfatter et område nær Nordøst-fremstødets vigende rand, der er karakteriseret ved et antal bueformede og indbyrdes parallelle randbakker. Interesseområdet ligger umiddelbart syd for Silkeborg.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue


Randbakkerne ligger i en dal, der indeholder den nuværende Thorsø. På lokaliteten er der således tydelige spor efter gletscherisens aktivitet, mens det omkringliggende landskab synes helt upåvirket af isen. Det er således foreslået, at det omkringliggende terræn har været isfrit eller næsten isfri på det tidspunkt, hvor randbakkerne blev dannet.   

Randbakkerne er mest markant udviklet i Rustrup Skov. Det er dog vanskeligt at danne sig et overordnet indtryk af landskabsformerne, da de netop optræder i et skovdækket område.

Randbakkerne optræder nær ved NØ-fremstødets såkaldte C2-linie. Da randbakkerne er orienteret i øst-vestlig retning, er det foreslået, at de er dannet ved et istryk fra syd-sydøstlig retning. Da dette ispres afviger fra det generelle mønster omkring C2-linien, er det sandsynligt, at randbakkerne er fremkommet i tilknytning til en lokal istunge, der trængte frem i nordlig retning.

Umiddelbart syd for Rustrup Skov, nær Lovdal ses et andet spor efter isranden ved C2-linien. Her starter en lille smeltevandsdal, der i markante slyngninger, bugter sig vestover i retning mod råstofindvindingsområdet ved Asklev. Smeltevandsdalen opnår forbindelse til den langt større Funder Dal og Karup Dal, hvoraf sidstnævnte udmunder i Venø Bugt.

For yderligere beskrivelse af interesseområdet, se: Thorsoe_Rustrup.PDF

Værdi
Interesseområdet ved Rustrup Skov og Thorsø Bakker udgør et væsentligt bidrag til den geologiske mangfoldighed som kendetegner det Midtjyske Søhøjland. Områdets spektakulære terrænformer, de bueformede randbakker i dalen ved Thorsø, bidrager således til forståelsen af Søhøjlandets landskabelige udvikling under isens bortsmeltning fra Hovedopholdslinien i Weichsel Istiden. Området er desuden et godt eksempel på, at lokale forhold medfører afvigelser fra en overordnet geologisk model. Ud over det nævnte, er smeltevandsdalen nær Lovdal og de senglaciale erosionskløfter nær Thorsø af geologisk interesse. Da området i sin helhed er vanskeligt at overskue på grund af skovrejsning og levende hegn, er området hovedsageligt af forskningsmæssig interesse. Området omfattende Rustrup Skov og Thorsø Bakker, syd for Thorsø er således udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Tilgængelighed
Området ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Da store dele af Silkeborg Skovene således er statsskov, er der etableret mange afmærkede ruter i området.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af de geologiske interesseområder: Tulstrup - Laven, Hylke – Fårbjerg,og Salten.

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet folderen ”Slåensø Silkeborg”. Området ligger umiddelbart øst for Rustrup Skov og Thorsø Bakker. Folderen kan downloades på: www.sns.dk/Silkeborg/vandrefl/12slaensoe.htm

Administrative forhold
Statsejede arealer administreres af Silkeborg Landelscenters tilsynsområde.

Litteratur

  • Teksten er baseret på en beskrivelse af Mikael Jørgensen 1985.
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 150-178.
  • Larsen, G, C. Kronborg & H. Bender (1981): ”Det midtjyske Søhøjland - Geologi”. – Århus Amtskommune, Amtsfredningskontoret, 30p.
 
Til Natur og Miljø's forside