Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Tebbestrup Formationen ved Vorup

Typelokalitet for Tebbestrup Formationen

Det geologiske interesseområde omfatter en nedlagt grusgrav ved Vorup, der ligger i den sydvestlige del af Randers. Interesseområdets beliggenhed fremgår af nedenstående kort. Grusgraven er udpeget som typelokalitet for Tebbestrup Formationen, der er navngivet efter den nærliggende by Tebbestrup.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Interesseområdet udgør et råstofindvindingsområde der støder op til motorvejen vest for Randers. Området var tidligere en aktiv råstofgrav men er nu udtømt og delvist opfyldt.

Grusgraven er i dag forladt. Profilerne er sammenskredne og græsbevoksede og som sådan er interesseområdet utilgængeligt. Umiddelbart synes det dog muligt at retablere et profil, som reference til typelokaliteten.

Tebbestrup Grusgrav i Randers, set mod sydøst. Graven er p.t. præget af skred og opfyld, men det anbefales, at man undersøger om det er muligt at genskabe et profil i aflejringerne. Graven bruges i dag af en off-road klub. Foto: Tove Stockmarr (februar 2004).

Det er tidligere anbefalet, at der udpeges en alternativ typelokalitet som erstatning for grusgraven ved Vorup, såfremt det ikke er muligt at genskabe et profil her. Det er således foreslået, at grusgraven ved Glesborg ca. 7 kilometer syd for Bønnerup Strand på det nordlige Djursland udpeges som ny typelokalitet.

Geologisk beskrivelse
Grusgraven ved Tebbestrup ligger i et istidslandskab hvis elementer er præget af processer i den sidste del af Weichsel Istiden og tiden efter istiden.

Interesseområdet støder op til den nordligste del af Lysnet-Ølst bakkemassivet, der er en moræneflade som på dette sted har en terrænhøjde på ca. 60 meter. Bakkemassivet afgrænses mod vest og nord af Gudenådalen. Fladen opbygges i området af en op til 3 meter tyk till-aflejring, der er afsat i den sidste istid af den gletscher der skred ind over Danmark fra Mellemsverige og nåede frem til Hovedopholdslinien. I nedenstående skema vises lokalitetens placering i det geologiske system.

Tidsstratigrafisk skema der viser placeringen af Tebbestrup Formationen. Den grå farve viser interesseområdets aldersmæssige tilhørsforhold og placering i det kvartære system.

Denne till-aflejring hviler på en mere end 20 meter tyk smeltevandsaflejring, der domineres af sand og grus. Smeltevandsaflejringen opbygger en sandur, hvis aflejring er så karakteristisk, at den er udpeget som en selvstændig enhed der benævnes Tebbestrup Formationen.

Tebbestrup Formationen er en af de mest udbredte formationer i den østlige del af Jylland, hvor den dels udfylder gamle dale og dels opbygger det meste af lagserien under morænemassiverne. På den sydlige del af Djursland aftager formationens mægtighed, idet den her har undergået forskellig grad af erosion.

Tebbestrup Formationen
Formationen hviler flere steder på Djursland direkte på Prækvartæroverfladen. Formationen består af en mere end 20 meter tyk lys, grålig gul sekvens af smeltevandssand og –grus. Såvel i grusgraven ved Tebbestrup, som ved Glesborg ses formationens aflejringer at blive markant grovere imod toppen, for øverst at være helt domineret af grovkornet sand og grus med grus- og stenudfyldninger. Sidstnævnte udviser ofte strukturer i form af storskala trugkrydslejringer.

Formationens tykkelse varierer en del på Djursland, fra 5 meter i kystprofilet ved Gjerrild til over 30 meter i områderne umiddelbart vest for Djursland.

Tebbestrup Formationen i Glesborg Grusgrav. I februar 2004 var der gode blotninger i gravens vest-nordvestlige del. Foto: Tove Stockmarr.

Tebbestrup Formationen er antageligt afsat som en vidtstrakt smeltevandsslette foran den fremrykkende NØ-is der i sidste istid skred ind over området fra Mellemsverige. Dette støttes dels af formationens sedimentære strukturer, der viser, at smeltevandet er strømmet fra nordøst mod sydvest, samt at formationens aflejringer bliver markant grovkornede op imod kontakten til den overliggende till. På nedenstående skitse vises aflejringernes rækkefølge i grusgraven ved Glesborg.

Den prækvartære undergrund udgøres af bryozokalk fra Danien (murstenssignatur). Herover følger Tebbestrup Formationen der udgøres af en 15 meter tyk sand- og grusaflejring (gul og orange). Formationen overlejres af en op til 3 meter tyk till (brun) der er afsat under et isfremstød i Weichsel fra nordøst (NØ-isen). Øverst i sekvensen ses senglacialt sand og - ler. Forenklet efter Pedersen & Petersen (1997).

Tilgængelighed
Profilerne i grusgraven ved Vorup er p.t. utilgængelige, idet graveområdet er præget af skred og skråningerne er under hastig tilgroning.

Værdi
Grusgraven ved Tebbestrup er udpeget som typelokalitet for Tebbestrup Formationen. Lokaliteten er desuden National Geologisk Interesseområde. Den er således af stor værdi til forsknings- og undervisningsformål.

Den store grusgrav ved Glesborg (NCC)er foreslået som erstatning for typelokaliteten i Vorup, såfremt det ikke er muligt at genskabe et referenceprofil der. Glesborg ligger på det nordlige Djursland ca. 7 kilometer syd for Bønnerup Strand. Graven ejes af NCC. Foto: Tove Stockmarr (februar 2004).

Administrative forhold
Grusgraven ved Vorup ligger i Randers Kommune. Graveområdet er i privat eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, pp78-79.
  • Kronborg et al., (1990): Glacial stratigraphy of East and Central Jutland. Boreas vol. 19, pp 273-287.
  • Larsen, G. et al (1977): The stratigraphy, structure and origin of glacial deposits in the Randers area, eastern Jutland. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, II Rk, Nr. 111. 36p.
  • Pedersen, S. A. S. & K. S. Petersen (1997): Djurslands Geologi. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Geografforlaget.

Ordliste

  • Prækvartæroverfladen: Jordoverfladen før istiden. ”Præ-” kan oversættes til ”før”. Prækvartæroverfladen danner således grænsen mellem aflejringer før istiden og efter istiden. Prækvartæroverfladen er præget af større topografiske forskelle end det nutidige istidslandskab. Generelt er prækvartæroverfladen gennemskåret af et netværk af dalsystemer der blev anlagt før istiden. Disse dale er i visse tilfælde sammenfaldende med den nuværende overflades dale.
  • Trug krydslejring: ”Hvælvet” struktur der angiver vandets strømningsretning.
 
Til Natur og Miljø's forside