Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Stavns Fjord

Druknet istidslandskab

I de seneste godt 7.000 år har Stavns Fjord været et hav- og fjordområde med mange små øer og holme. Mod øst er fjorden beskyttet mod strøm og bølger af det lange og smalle Besser Rev. Kun ved højvande overskylles revet af havet. Det sker ved den del, der kaldes Draget, som er det retlinede stykke af revet som ligger 2,5 kilometer øst for Mejlesholm.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Stavns Fjord. I baggrunden ses nordøen. Foto: Ole Malling, Naturnet.dk

Stavns Fjord begyndte at få sit nuværende udseende for ca. 8.000 år siden. I tiden lige efter istidens afslutning for ca. 12.000 år siden var området tørlagt, og Samsø var landfast med Jylland. Men i takt med at ismasserne omkring polerne og i det Skandinaviske højland for alvor begyndte at smelte, steg vandstanden i havet markant. På et tidspunkt var havspejlet steget 20 meter, og det betød, at Samsø var opdelt i to større øer, en ø i nord og en ø i syd. Store dele af den nuværende Stavns Fjord var således dækket af havet sammen med området omkring Nordby Hede og Kanhavekanalen. Kun de højest beliggende bakketoppe og randmorænestrøg i det oprindelige istidslandskab ragede op over havet. Resten var oversvømmet.

Siden stenalderhavet havde sin største udbredelse er der imidlertid også sket en hævning af landjorden. Denne hævning er foregået overalt i landet, og er et resultat af, at ismassernes enorme vægt ikke mere tynger på jordoverfladen, hvorfor den bevæger sig opefter imod en ligevægtsposition. Imidlertid er hævningen indtruffet med en vis forsinkelse i forhold til havstigningen der forekom mere eller mindre sideløbende med ismassernes smeltning. I Stavns Fjord, har hævningen medført, at landjorden har hævet sig 3 meter siden det tidspunkt hvor vandstanden i havet var højest. I takt med den fremadskridende landhævning har havstrømme og bølger været med til at binde det tidligere ørige sammen til det nuværende Samsø.

For yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde, se: Stavns Fjord.pdf

Værdi
Stavns Fjord er udpeget som National Geologisk Interesseområde. Øhavets landskabelige hovedtræk fortæller primært om begivenhederne under og efter stenalderhavets tid, men også begivenheder før dette, det vil sige i slutningen af Weichsel Istiden, afspejles i landskabet. Stavns Fjord er således med sin rige geologiske mangfoldighed og såvel dens nuværende som tidligere kystformende processer et levende arkiv, der tydeligt afspejler tilblivelseshistorien. Da landhævningen tilmed endnu foregår, kan den nuværende Stavns Fjord betragtes som et øjebliksbillede i en proces der afspejler landdannelsen i området. Området er derfor af betydelig undervisnings- og forskningsmæssig værdi. I tilgift er Stavns Fjord et enestående naturområde af international værdi (Ramsarområde).

Tilgængelighed
Stavns Fjord og dens omgivelser er fredet, i alt 1525 hektar. Der er adgangsforbud på Besser Rev og Lindholm samt på udvalgte steder i den indre del af fjorden i perioden 1.4. – 15.7. Der er adgangsforbud på Bosserne i perioden 1.4. – 30.9. Endvidere er al færdsel forbudt på Hjortsholm samt de øvrige øer i fjorden. Omkring øer, holme og rev i Stavns Fjord samt omkring den del af Besser Rev, der er beliggende nord for Draget, er færdsel forbudt i en zone på søterritoriet 50 meter fra højeste daglige vandstandslinie i perioden 1.4. – 15.7.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Besøg Samsø Naturskole
Langørevej 12
8305 Samsø
Tlf.: 86 59 64 54
www.aaa.dk/samsonaturskole.

I naturskolen er der indrettet en lille udstilling om fjordens dyre- og planteliv. Udstillingen indeholder desuden en illustrativ landskabsmodel over området.

Se også folderne:
Stavns Fjord (1999) - Århus Amt. Folderen kan bestilles hos amtet, eller downloades fra naturskolens hjemmeside.

Stavns Fjord. Vildtreservat og naturfredning (1986). – Folderen er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Århus Amt.

Se også en beskrivelse af det geologiske interesseområde Nordby Bakker.

Administrative forhold
Stavns Fjord er i privat eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland. – Geografforlaget, 272p, pp 185-189.
  • Houmark-Nielsen, M. (1987): Pleistocene stratigraphy and glacial history of the central part of Denmark. – Bull. Geol. Soc. of Denmark. Vol 36, 189p.
  • Teksten er desuden baseret på en beskrivelse af Henrik Suadicani (1986).
 
Til Natur og Miljø's forside