Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Søbygård Sø - Granslev Å  

Istidslandskab med tunneldal og smeltevandsdale

Søbygård Sø ligger knapt 20 kilometer nordøst for Silkeborg, mellem Gjern og Hammel. Det geologiske interesseområde udgør et ganske smalt område, der strækker sig fra Gjern sydvest for Søbygård Sø til Vrangstrup, nord for Hammel.

Interesseområdet ligger i et istidslandskab, der primært er udformet i relation til Nordøstfremstødet.

Søbygård Sø ligger omtrent midt i interesseområdet i bunden af en veldefineret smeltevandsdal, der i den sydvestlige del gennemstrømmes af Gjern Å, mens den nordøstlige del gennemstrømmes af Granslev Å. Smeltevandsdalen kan følges helt til Hadsten syd for Randers.

Dalen er i løbet af Weichsel Istiden udformet som en tunneldal, men den egentlige dalsænkning antages dog for at være anlagt længe før istiden.

Områdets nuværende udseende, bør anskues i sammenhæng med det nærliggende interesseområde ved Gjern Bakker. Gjern Bakker støder op til Gudenåen og Gjern Å og fremstår som et kuperet terræn med mange forskellige landskabselementer der blev skabt i løbet af Weichsel Istiden og i tiden umiddelbart herefeter.

For yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde ved Søbygård Sø, se Sobygaard_soe.PDF

Værdi
Søbygård Sø med forbindelse til interesseområdet omkring Granslev Å er værdifulde landskabelige områder i sammenhæng med Gudenåsystemet som samlende element. Dalen, som i dag indeholder såvel Søbygård Sø som Granslev Å er oprindeligt anlagt som en tunneldal der kan relateres til smeltende ismasser omkring Nordøstfremstødets C2-linie. Tunneldalen fremstår særligt markant over en lang strækning fra Gjern i sydvest til Torup i nordøst, indeholdende Gjern Å, Søbygård Sø og Granslev Å.

Området, der især indeholder natur- og kulturhistoriske, rekreative og undervisningsmæssige værdier, er af Århus Amt udlagt som regionalt naturområde af geologisk og landskabelig interesse, der sammen med de tilgrænsende arealer, udgør et væsentligt aktiv for friluftslivet.

Tilgængelighed
Der er offentlig adgang til dele af område, til fods ad stier, skovveje og visse markveje under behørig hensyntagen til ejerskabet.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har udgivet folderen ”Gjern Bakker – Gudenådalen” (2000). Folderen kan fås ved henvendelse til amtet.

Dansk Skovforening har desuden udgivet folderen ”Gjern Bakker”.

Flere steder i Gjern Bakker er der desuden opsat informationsstandere, der fortæller om landskabet. Standerne indeholder tilmed gode kort over området.

Se også en beskrivelse af de geologiske interesseområder ved: Sminge og Gjern Bakker.

Administrative forhold
Søbygård Sø med opland er overvejende i privat eje.

Litteratur

  • Larsen, G., C. Kronborg & H. Bender (1979): Det midtjyske Søhøjland. Geologi. – Århus Amtskommune, Amtsfredningskontoret, 33p.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark – Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget.
 
Til Natur og Miljø's forside