Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Sminge

Et stadie i Gudenåens udvikling

Gudenåen og Gudenådalen er enorme. Åen har i dag sit udspring omkring Tørring i Midtjylland og dræner jorden i hundredvis af kvadratkilometer, før den udmunder i Randers Fjord langt mod nord. Gudenådalen er skabt af rivende smeltevandsstrømme i slutningen af sidste istid for mellem 12.000 og 20.000 år siden. Ved Sminge og Resenbro nord og øst for Silkeborg, kan man iagttage flere stadier i Gudenåens udvikling. Landskabet indeholder ikke mindre end tre terrasser ud over den nuværende dalbund der kan relateres til afsmeltningen af Nordøstisen. Terrasserne svarer til Faldborg, Ældre Skalså og Ældre Randers Fjord Stadium.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Gudenådalen ved Sminge er udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Udsigt over Sminge Sø fra Gjern Bakker. Sminge Sø dækker godt 22 hektar og har nærmest karakter af en lavvandet udvidelse af Gudenåen. På den østlige bred støder Gjern Å til søen, og der anlægges sandbanker som områdets vadefugle i øvrigt nyder godt af. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

Da isen omsider var ved at smelte væk fra Danmark, efter at den i nogle tusinde år havde stået ved Hovedopholdslinien, produceredes der enorme vandmasser. Vandmasserne strømmede mod vest, og afsatte store mængder sand og grus, der i dag opbygger de vestjyske hedesletter. I takt med at isen begyndte at smelte væk fra Hovedopholdslinien for omkring 18.000 til 20.000 år siden, blev der i de førhen isdækkede områder i Øst- og Midtjylland åbnet nye veje for smeltevandet. Det betød, at smeltevandet nu kunne strømme af mod nord i retning af Limfjordsområdet. Dette blev begyndelsen til Gudenåen.

Under den fortsatte smeltning eroderede det strømmende vand så kraftigt i jordoverfladen, at der blev dannet dybe dale. Gudenåen løber i dag i et vidt forgrenet system af sådanne smeltevandsdale, hvor man tydeligt kan se, at dalene tidligere har været meget bredere. Omkring Sminge og Resenbro er dette særligt tydeligt.

Ligesom andre floder har smeltevandsstrømmene i det isfrie land fulgt landskabets lavninger i retning mod havet. Alt efter om vandet har strømmet gennem brede lavninger eller snævre dalgange, har der udviklet sig smeltevandssletter eller smeltevandsdale. For begge gælder, at landskabets overflade hælder i strømningens retning.

Selv om isen i Danmark i denne periode var under kraftig retræte, så har der mange steder i og omkring Gudenådalen ligget større eller mindre dødismængder. Hvis dødisen er dækket af jord, forsinkes afsmeltningen, og tilstedeværelsen af dødis kan medføre, at smeltevandsfloderne tager en helt anden retning, eller at vandet strømmer hen over klumpen, hvorved det anlægger en smeltevandsflod i et højere niveau. Under alle omstændigheder kan der ske en ændring af det generelle afsmeltningsmønster. Det er nærliggende at tænke, at for eksempel Sminge Sø angiver stedet, hvor der tidligere lå en klump dødis.

For yderligere beskrivelser af det geologiske interesseområde ved Sminge, se Sminge.PDF

Værdi
Et sammenhængende område fra Sminge Sø til Resenbro og Gødvad, nord for Silkeborg er udpeget som et område af største geologiske interesse. Desuden er udpeget et smalt bælte på begge sider af Linå, der har tilløb til Gudenåen ved Resenbro. Linå udviser en række meget karakteristiske meanderbuer.

Interesseområdet er af største forskningsmæssig og undervisningsmæssig værdi, idet det rummer flere detaljer om Gudenåens udvikling i sidste istid. Gudenådalen ved Sminge er et vigtigt element i forståelsen af den midt- og østjyske landskabsudvikling i sidste istid og bidrager desuden med en vigtig brik til forståelse af Weichsel Istidens smeltning. Gudenådalen er over store strækninger omgivet af markante terrasser, der er udformet i takt med en aftagende vandføring. Hver terrasse afspejler således et stadie i Gudenåens udvikling fra den første afsmeltning af NØ-fremstødets is til Postglacial tid. I alt har smeltningen af disse ismasser efterladt tre markante terrasser i området svarende til Faldborg, Ældre Skalså og Ældre Randers Fjord Stadium.

Store dele af området er fredet.

Gudenådalen ved Sminge er udpeget som National geologisk Interesseområde.

Udsigt over Gudenåens indløb til Sminge Sø. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

Tilgængelighed
En del af Gudenådalen er udlagt som marker, enge og græsningsarealer og er således i privat eje. En stor del af området er desuden fredet.

Trusler
Ved Resenbro mellem Silkeborg og Sminge er der udpeget en op til 1 kilometer bred zone, hvor en kommende motorvejsstrækning påtænkes anlagt. Området er sårbart overfor bebyggelse, beplantning, anlægsarbejder og eventuel råstofgravning.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har udgivet folderen ”Fugletårnet ved Sminge Sø og Trækstien” på www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/fugletaarn_sminge_so.pdf Folderen indeholder foruden beskrivelser af områdets trækfugle, et godt kort over området.

www.naturnet.dk kan man under menuen til ”Geologiske steder i Danmark” finde en let tilgængelig beskrivelse af landskabet omkring Sminge.

Se også det geologiske interesseområde Gjern Bakker, Skellerup Nygårde samt Sorring Loddenhøj.

Administrative forhold
En stor del af området er i privat eje. Desuden er størstedelen af området fredet. Statsejede arealer administreres af Silkeborg Landsdelscenters tilsynsområde.

Litteratur

  • Baseret på en feltbeskrivelse af Mikael Jørgensen (1986).
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 57-61.
 
Til Natur og Miljø's forside