Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Skellerup Nygårde

Grusgrav med spor efter tre istider og flage af glimmerler

Det geologiske interesseområde omfatter en grusgrav hvor man registreret tills og smeltevandsaflejringer fra Elster, Saale og Weichsel Istiderne. Lagene er deformeret ved istryk. Den nedre del af lagfølgen indeholder en flage af glimmerler og -sand. Glimmerleret er afsat før istiden i seneste del af Neogen og en korrelation til det pliocæne tidsafsnit er foreslået. Lag fra dette tidsafsnit kendes kun fra meget få lokaliteter i Danmark, hvorfor lokaliteten har stor geologisk bevågenhed.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Grusgraven ved Skellerup Nygårde ligger ca. 10 kilometer øst for Silkeborg nær den lille by Linå. Graveområdet var i marts 2004 under afvikling.

Grusgraven ved Skellerup Nygårde set mod nord. Graven var i foråret 2004 under afvikling. Foto: Tove Stockmarr (marts 2004).

Det geologiske interesseområde ligger nær Linå, ca. 10 kilometer øst for Skanderborg. Grusgraven ved Skellerup Nygårde er i privat eje.

Geologisk beskrivelse
Lokaliteten ligger i et Weichsellandskab hvis terrænelementer er udformet af den is der i Sen Weichsel nåede frem til Hovedopholdslinien i Jylland. Hovedopholdslinien danner et markant landskabselement, der adskiller det relativt flade og sandede landskab i vest fra det bakkede og lerede i øst. Linien kan følges fra Bovbjerg i vest til Viborg i øst, hvor den slår et skarpt knæk sydover til den dansk-tyske grænse.

Profilet
Grusgraven ved Skellerup Nygårde var tidligere ca. 20 meter dyb. Siden midten af 1990’erne har den dybere del af graven været fyldt op, hvorved lagene fra Pliocæn samt de ældste kvartære lag ikke længere er tilgængelige. I marts 2004 var graven under afvikling og profilerne i graveområdet var stærkt sammenskredet.

Udsigt over grusgraven ved Skellerup Nygårde set fra nordvest mod sydøst. Som det ses, er graveområdet under afvikling, og profilerne er præget af omfattende skred. Foto: Tove Stockmarr (marts 2004).

Glimmerler og -sand fra Neogen
Aflejringer af glimmerler og -sand kunne tidligere ses som en flage i et profil i gravens dybe del. Flagen var blottet i gravens østlige del, tæt ved vejen der forbinder byerne Linå og Skellerup Nygårde. Aflejringen ligger således ikke på sit oprindelige leje, men er via gletscheraktivitet, skubbet op i et højere niveau, hvorved aflejringen i dag fremstår i kontakt med de langt yngre kvartære lag. I glimmerleret har man fundet fossile planterester og identificeret et bladaftryk til at stamme fra californisk kæmpefyr, Tilstedeværelsen af dette plantefossil har medført, at man har placeret aflejringen i det pliocæne tidsafsnit.

Leret og sandet er afsat af floder i et lavvandet hav der dækkede det vestligste Danmark i slutningen af Neogen. Tilstedeværelsen af plantefossilet og henføringen til det pliocæne tidsafsnit er interessant, idet man kun kender marine lag fra Pliocæn fra det Sydvestligste Sønderjylland, hvor de er truffet i boringer.

De kvartære aflejringer
De neogene aflejringer overlejres af op til 2 meter sand, der er afsat af en smeltevandsstrøm fra nordøst. Over sandet findes en ca. 1 meter tyk, stærkt sandet, gråbrun till, der er henført til Elster Istiden. Tillen repræsenterer den yngste nedisning i Elster og er navngivet Haurum Till. Disse kvartære sedimenter er sammen med de underliggende neogene aflejringer stærkt istryksforstyrrede, hvorved aflejringerne fremstår foldet og flageforskudt. Det er foreslået, at lagene er deformerede i to faser; Først fra sydøst og senere fra øst. Deformationerne antages at være sket sent i Elster og tidligt i Saale Istiden. Der er imidlertid ikke tillaflejringer på lokaliteten, der kan korreleres med disse deformationsfaser.

De overliggende kvartære aflejringer er kun i mindre grad istidsforstyrrede. Lagene udgøres af en 10 meter tyk smeltevandsekvens bestående af sand og grus, hvori der forekommer opblandet materiale af plastisk ler. Aflejringen er grovest i bunden, og er afsat af en smeltevandsstrøm fra syd-sydøst. Der ses folder i sandet der er forårsaget af istryk fra sydøst. Det er foreslået, at smeltevandsenheden er afsat i tilknytning til bortsmeltningen af et tidligt isfremstød i Saale og siden deformeret af en gletscher, der skred ind over området midt i Saale Istiden. Sidstnævnte afsatte en godt 1 meter tyk, grålig till.

Aflejringerne overlejres af smeltevandssand og stærkt sandet till, der antages at være afsat i den sidste del af Saale Istiden. Hele sekvensen overlejres øverst af to till-enheder af Weichsel alder.

Tilgængelighed
De ældre kvartære aflejringer samt flagen i glimmerler fra Neogen har i en årerække ikke kunnet observeres i grusgraven, idet den dybere del af graven er fyldt op. I dag er det kun muligt, at iagttage enkelte aflejringer fra den sene del af kvartærtiden i et profil i graveområdets nordvestligste del, da graven er under afvikling.

Profil i gravens nordvestligste del. Lyst smeltevandssand overlejres af en mørk grå, og stærkt sandet till. Profilet kunne endnu ses i marts 2004. Foto: Tove Stockmarr.

Værdi
Grusgraven ved Skellerup Nygårde er National Geologisk Interesseområde. I glimmerleret har man fundet fossile planterester hvilket er interessant, idet disse ikke er hyppige i denne type aflejringer. Henføringen af glimmerlersflagen til det pliocæne tidsafsnit er endvidere interessant, idet man på dansk område kun kender få lokaliteter af Pliocæn alder.

Lokaliteten indeholder desuden en varieret kvartær lagserie med till-aflejringer fra Elster, Saale og Weichsel Istiderne.

I 1993 var den dybere del af graven fyldt op, således at lag fra Pliocæn og de ældre kvartære aflejringer ikke længere var tilgængelige. Graveområdet er nu under endelig afvikling og der er risiko for, at hele området efterbehandles til landbrugsformål.

Administrative forhold
Lokaliteten ligger i Silkeborg Kommune. Pleje og tilsyn af Statens arealer udføres af Silkeborg Landsdelscenters tilsynsområde. Grusgraven er i privat eje.

Litteratur

  • Baseret på feltbeskrivelse af Regnar Bjerre (1983).
  • Geologisk Set - Det mellemste Jylland (1994). - Geografforlaget.
  • Kronborg et al., (1990): Glacial stratigraphy of East and Central Jutland. - Boreas, Vol. 19, pp 273 - 287.
 
Til Natur og Miljø's forside