Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Randers Fjord

Istidslandskab, Gudenåen og havbund fra stenalderen

Danmarks længste å, Gudenåen, har sit udspring i det midtjyske søhøjland mellem Rørbæk Sø og Tørring. Herfra bugter den sig gennem nogle af landets smukkeste og mest afvekslende landskaber, før den møder Kattegat gennem Randers Fjord ved udløbet omkring Udbyhøj.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue


Der knytter sig udtalte geologiske interesser til Randers Fjord, hvis dannelse er central for belysningen af Gudenåsystemets opståen og udvikling og ikke mindst dens rolle som dræningsvej for de enorme vandmængder, som den smeltende is i Weichsel Istiden producerede. På den baggrund er der udpeget et op til 6 kilometer bredt bælte på begge sider af fjorden i dens fulde længde. Den nordlige del af interesseområdet støder op til området nord herfor, som omfatter Mariager Fjord. Det indebærer, at det er muligt at anskue alle amtets kystnære geologiske interesser nord for Djursland i sin helhed.

Udsigt over Randers Fjord fra Udbyhøj Vasehuse. I baggrunden ses det markante istidslandskab ved Udby, hvor kirken placeret på toppen af bakken (centralt i billedet) netop kan anes. Foto: Tove Stockmarr (august 2004).

Området omkring Randers Fjord omfatter mange forskellige geologiske interesser, hvoraf de væsentligste, knytter sig til Gudenåens udvikling i slutningen af Weichsel Istiden samt i tiden umiddelbart herefter. Fjordens nuværende udseende er således først opstået for omkring 6.000 år siden. De markante skrænter, der ses overalt ud mod fjorden, er gamle kystskrænter og viser i dag med al sin tydelighed, hvortil stenalderhavets kystlinie nåede. Foran kystskrænterne ligger de nu hævede områder, der oprindeligt var havbund i stenalderen.

På dette tidspunkt stod vandstanden som følge af smeltningen af nordøstfremstødets is adskillige meter højere end i dag, hvorfor en del af de kystnære områder og lavtliggende smeltevandsdale blev oversvømmet af havet. Siden stenalderen har landjorden imidlertid hævet sig som en forsinket følge af, at indlandsisens enorme tryk på jordoverfladen omsider var lettet.

Alle steder omkring Randers Fjord aftegnes de fossile kystskrænter, der nu danner en tydelig afgrænsning mellem istidens landskab og stenalderhavets gamle havbund. Disse områder er også at største interesse.

Syd for Randers Fjord, fra Holbæk til Ørsted og Bakkerne, ses et markant istidslandskab. Dette område var helt afskåret fra fastlandet i stenalderen, idet den generelle havstigning efter istiden steg til et sådant niveau, at området isoleredes og blev omdannet til en ø. Havet trængte ind i Randers Fjord, hvorfra det omsluttede landskabet ind over Allingåbro og videre mod øst og nord svarende til de områder hvor Hejbæk og Hevring Å i dag har deres løb.

For yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde:Randers_Fjord.PDF

Værdi
Randers Fjord med omgivende landskab vurderes samlet som et område af største geologiske og landskabelige interesse, grundet fjordens illustrative morfologi, der særligt afspejler fjordens udvikling efter istiden i detalje. Fjorden karakteriseres over store områder af hævede marine aflejringer fra stenalderen og markante fossile kystskrænter samt recent marin forlandsdannelse nær indløbet ved Udbyhøj. Disse områder er af såvel forskningsmæssige som betydelige undervisningsmæssige værdier.

Fjorden bidrager derudover med særdeles værdifulde informationer, som danner baggrund for forståelsen af Gudenåsystemets dannelse. Disse forhold er af største undervisnings- og forskningsmæssig værdi.  

Det tydelige og velafgrænset dalstrøg, der kan følges fra Øster Tørslev ved Nørhald til Linde udgør en markant tunneldal der er af betydelig pædagogisk og undervisningsmæssig værdi. Tunneldalen optræder i sammenhæng med områdets markante Littorinaskrænt omkring Øster Tørslev Kær og fremstår i sin helhed særdeles illustrativ. Særligt markante og illustrative kystskrænter ses desuden langs hele den østlige side af Randers Fjord, fra Udbyhøj i nord til Allingåbro i syd. De markante kystskrænter fortsætter herfra øst om Bakkerne ved Ørsted. Kystskrænterne omgiver hele det moræneplateau, der opbygger området mellem Holbæk og Ørsted.

Randers Fjord har i tilgift betydelige rekreative værdier og udgør gode levesteder for dyr og planter. Senest, har et stort område omkring den sydvestlige del af Randers undergået et omfattende naturgenopretningsprojekt ved Vorup Enge. Randers Fjord rummer desuden betydelige interesser af værdi for kulturmiljøet. Bebyggelserne langs fjorden karakteriseres af markante herregårde, hvis ejere har gennemført store landvindinger gennem tiden. Omkring Udbyhøj ses desuden et større skanseanlæg fra Englandskrigene.

Tilgængelighed
Området er fuldt tilgængeligt. Adgang på private områder kræver dog tilladelse fra ejer.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Information om det nye vådområde, Vorup Enge kan ses på: www.randers.dk, www.regnskoven.dk/VorupEnge.

Århus Kommune, Randers Kommune og Aage V. Jensens Fonde har desuden udgivet folderen: Vorup Enge – ved Randers midtby. Et nyt vådområde. Folderen kan også downloades på ovenstående web-adresser.

Der er etableret en natursti i området og opført to fugletårne øst og vest for vådområdet. Fra stierne og fugletårnet er det muligt at få et godt indtryk af området.

Se også beskrivelse af det geologiske interesseområde ved Mariager Fjord.

Administrative forhold
Området administreres af Århus Amt og Randers Kommune. Statslige arealer administreres af Fussingø Statsskovdistrikt.

Litteratur

  • Århus Amt (2000): Natur og miljø i Nord- og Midtdjursland. 29p
  • Århus Amt (1998): Natur og miljø i og omkring Randers Fjord. – Teknisk rapport. – Natur og Miljø, 44p
 
Til Natur og Miljø's forside