Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Nørre Vissing

Aflejringer fra Eocæn og Oligocæn

Lokaliteten er en lille nedlagt lergrav, hvor der i starten af 1990’erne endnu blev gravet ler til tegl. Lergraven indeholder en lag fra Eocæn (Søvind Mergel Formation) og Oligocæn (Vejle Fjord Formation). Grænsen mellem de to formationer er interessant, idet der mangler lag fra en del af de mellemliggende perioder (hiatus). Lokaliteten var i 2004 præget af skred og høj vandstand, så det ikke var muligt, at se aflejringerne fra Eocæn.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Lergraven ved Nørre Vissing ligger et par kilometer syd for hovedvej 15, knapt 20 kilometer øst for Silkeborg. Lergraven ligger på en markant bakke (Bavnehøj, 116 meter), hvorfra der er vid udsigt over det omgivende landskab.

Lergraven ved Nørre Vissing ligger knapt 20 kilometer øst for Silkeborg. Lergraven ligger på en markant bakke (Bavnehøj, 116 meter), hvorfra der er vid udsigt over det omgivende landskab.

Lergraven ved Nørre Vissing. Som det fremgår af fotoet, er lokaliteten præget af skred, tilgroning og høj vandstand. Sikkerheden i graven er ikke god og man bør holde sig fra brinkerne. Foto: Tove Stockmarr (marts 2004).

Geologisk beskrivelse
Lergraven ved Nørre Vissing ligger i et istidslandskab der som helhed, er præget af Weichsel gletschernes smeltevandsfloder. Lokaliteten ligger umiddelbart nord for en markant tunneldal, der kan følges fra Silkeborg til Århus Bugt. Tunneldalen indeholder bl.a. Julsø, Knudsø og Ravnsø, hvoraf sidstnævnte ligger umiddelbart syd for Nørre Vissing.

I den nedlagte lergrav blev der frem til 1993 gravet teglværksler. I graven kunne man tidligere se et profil i aflejringer fra Mellem Eocæn og Øvre Oligocæn. De eocæne aflejringer består af mergel (Søvind Mergel Formation), mens de oliogocæne aflejringer (Vejle Fjord Formation) består af sand og ler.

Profilet
Da Søvind Mergel Formationen ikke længere er tilgængelig i profilet, beror denne beskrivelse på tidligere optegnelser.

Søvind Mergel Formationen er beskrevet som en lys grå, fed mergel. Den fremstod på lokaliteten som ret massiv og viste ingen lagdeling, idet den var stærkt gennemgravet (bioturberet). I den øvre del sås der en del gravegange der var udfyldt med glauconit. Det betyder, at de lerede aflejringer indeholder en del velbevarede skaller af muslinger og snegle.

Nedenstående skama viser et udsnit af den geologiske tidsskala, hvor lagenes relative alder er angivet. Lokalitetens aflejringer er fremhævet. (Lodret skravering angiver manglende lag). Det særlige ved Nørre Vissing lergrav er, at den oligocæne Viborg Formation og Branden Ler mangler. Man antager, at disse lag er borteroderet før Vejle Fjord Formation blev afsat.

Stratigrafisk skema der viser de forskellige aflejringer ved Nørre Vissing Lergrav.

Over Søvind Mergelen følger en aflejring af glimmerholdigt ler, silt og sand. Grænsen mellem mergel og denne aflejring er skarp. I den nederste del af aflejringen ses et stort indhold af glauconit, hvorfra der går glauconitfyldte gravegange ned i Søvind Merglen. Aflejringen er antageligt afsat i Øvre Oligocæn, og henføres til Vejle Fjord Formationen.

Geologisk historie
Ser man på lokalitetens aflejringer i et større perspektiv, markerer afsætningen af Søvind Mergelen et klart skifte i Nordsøens aflejringshistorie og afslutter samtidig den eocæne periode. Overgangen til de oligocæne formationer er overalt markeret ved en vældig hiatus. Da Søvind Mergel Formationen blev dannet, skete det stadig under ret store havdybder. De mange gravegange (bioturbation) vidner desuden om iltrige aflejringsbetingelser. Aflejringerne fra de efterfølgende tidsafsnit viser et markant skift i aflejringsmiljøet, der beretter om ganske andre aflejringsbetingelser i Nordsøen.

Afsætningen af Vejle Fjord Formationen afslutter den oligocæne periode. Fra dette tidspunkt begynder et nyt kapitel i Danmarks geologiske historie, idet aflejringerne fremover overvejende består af sandede sedimenter, der er afsat nær ved kysten (det vil sige ikke på havbunden).

Én af de interessante ting ved profilet i lergraven ved Nørre Vissing er, at aflejringer fra Nedre Oligocæn (Viborg Formationen) mangler på lokaliteten. På tilsvarende lokaliteter i omegnen er Viborg Formationen normalt repræsenteret. Det kunne således tyde på, at aflejringerne fra dette tidsafsnit er borteroderet før afsætningen af Vejle Fjord Formationen. Denne hypotese støttes af, at lokaliteten ligger på en lokal, underjordisk højderyg (saltpude), der har skudt Viborg Formationen op.

Tilgængelighed
Lokalitetens tilstand er relativt ringe, idet der ikke eksisterer tilgængelige profiler i Søvind Merglen, da denne del står under vand og er præget af skred. Imidlertid er det muligt, at iagttage aflejringer fra Vejle Fjord Formationen.

Visse steder har det tidligere været muligt at frigrave en deformeret grænse mellem Søvind Mergel og Vejle Fjord Formationen over vandspejlet.

Det skal i øvrigt fremhæves at adgang, grundet sikkerhedsmæssige årsager, ikke er god.

Værdi
Nørre Vissing lergrav er National Geologisk Interesseområde. Lokaliteten er af forsknings- og undervisningsmæssig værdi, idet det er muligt at undersøge en interessant grænse (hiatus) mellem Søvind Mergel og Vejle Fjord Formationen.

Lergraven ved Nørre Vissing er truet af skred og høj vandstand. Desuden bliver den sydlige del brugt til affaldsdeponi. På besøgstidspunktet lå der have- og husholdningsaffald på stedet og der var deponeret jord indeholdende asfalt.
Gravens sydlige ende er præget af en begyndende opfyldning. I baggrunden (til venstre) var der på besøgstidspunktet henlagt vejmateriale indeholdende asfalt. Foto: Tove Stockmarr (marts 2004).

Administrative forhold
Lokaliteten ligger i Silkeborg Kommune. Statsejede arealer administreres af Silkeborg Landsdelscenters tilsynsområde.

Litteratur

  • Baseret på en feltbeskrivelse af Mikael Jørgensen (1985).
  • Binzer, K. & J. Stockmarr (1985): Geologi i Midtjylland. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 28p.
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, pp.150-177.

Ordliste

  • Hiatus: Betegner et ”hul” i den geologiske lagserie. Det betyder at der fx mellem lag A og C mangler et lag B.
 
Til Natur og Miljø's forside