Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Den Østjyske israndslinie ved Mørke - Hornslet

Østjyske israndslinie

Randbakkerne ved Mørke og Hornslet umiddelbart nord for Kalø Vig, udgør en del af den markante israndslinie der blev dannet sent i Weichsel Istiden af det Ungbaltiske Fremstød. Da den ungbaltiske ismasse skred ind over det sydlige Djursland fra syd delte isen sig i to lober, der omtrent samtidigt skred ind gennem den nuværende Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Herved blev randmorænen omkring Mørke og Hornslet dannet, samtidigt med at de markante lavninger som i dag udgør henholdsvis Ebeltoft og Kalø Vig blev dannet som følge af gletscherlobernes erosion.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Det Ungbaltiske Fremstød dækkede den østlige del af Danmark for omkring 15.500 år siden. Fremstødet dannede en markant israndslinie – Den Østjyske Israndslinie, der udgør en vigtig landskabsgrænse, der kan følges på tværs af hele det sydlige Djursland. I tilknytning til dette isfremstød blev der skabt en hel suite af landskabselementer, som tilsammen udgør en karakteristisk landskabsserie, der under ideelle betingelser udvikles nær isranden. Det er summen af disse landskabselementer, der tilsammen giver en forestilling om områdets geologiske dannelseshistorie. Ud over de her nævnte landskabselementer karakteriseres området desuden af dødishuller og erosionskløfter.

Israndslinien omkring Mørke og Hornslet kulminerer i Trehøje umiddelbart syd for rute 21 mellem Rodskov og Følle. Fra toppen af det 106 meter høje punkt er der vid udsigt over landskabet omkring Kalø Vig.

For yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde, se: Moerke-Hornslet.PDF

Værdi
Efter dansk målestok er landskabet omkring Mørke og Hornslet storslået og særdeles værdifuldt for forståelsen af, hvordan landskabet udvikler sig omkring en isfront. Tilmed findes der mange gode udsigtspunkter i området, hvorfra det er muligt at danne sig et landskabsgeologisk overblik over området.

Tilgængelighed
Området er fuldt tilgængeligt fra de mange små veje, stier, m.m. under behørig hensyntagen til såvel indhegnede arealer som beboelse.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Besøg www.naturnet.dk for en let tilgængelig beskrivelse af Mols Bjerge.

Se også beskrivelser af de geologiske interesseområder: Molslandet, Agri - Trehøje og Tirstrup Hedeslette.

Århus Amt har udgivet folderen ”Agri Bavnehøj”.

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet folderen ”Mols Bjerge”. Folderen kan downloades på www.sns.dk

Der findes desuden en lille udstilling ved Agri Baunehøj. Fra toppen af højen er der storslået udsigt over området.

Fra Molslaboratoriet på Strandkærvej udgår der flere afmærkede vandreruter, hvor der tilmed er opsat informationsstandere. Se i øvrigt  www.molslab.dk

Skov- og Naturstyrelsen har en permanent udstilling på Øvre Strandkær der giver en fin introduktion til landskabet og vegetationen.

Se også: Nina Rehfeldt (1994): Fra istid til bøgetid. – Natur og Museum.

Administrative forhold

Området administreres af Århus Amt samt Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikt. Området er i såvel privat som i offentligt eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 62-75.
  • Teksten er baseret på en beskrivelse af Mikael Jørgensen (1986).
  • Pedersen, S. A. S og K. S. Petersen (1997): Djurslands Geologi. – Danmarks og Grønlands Geologisk Undersøgelse, 96p.
 
Til Natur og Miljø's forside