Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Marselisborgskovene - Ajstrup Strand - Norsminde

Kystklinter med ”fedt ler”, dødislandskaber, smeltevandsdale, randmorænelandskaber og hævet havbund fra Stenalderen

Det geologiske interesseområde, der strækker sig fra hjertet af Århus, ned igennem Marselisborgskovene og Fløjstrup Skov og videre til Norsminde Fjord indeholder en bred suite at såvel arkæologiske, geologiske som landskabelige herlighedsværdier af forskningsmæssig, undervisningsmæssig og ikke mindst rekreativ værdi.

Den nordlige del af interesseområdet ligger umiddelbart øst for Jelshøj, der med sine 128 meter er Århusområdets højeste udsigtspunkt.

Udsigt fra toppen af Jelshøj mod syd. Fra udsigtspunktet får man et godt indtryk af landskabet. Det skovdækkede område i mellemgrunden er Hørret Skov. I horisonten ses Fulden Skov, Århus Bugt og Samsø. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

Jelshøj er en del af Holme Bjerge, der opbygges af en markant randmoræne, som breder sig i øst-vestlig retning i den centrale del. Landskabet er dannet af gletschertunger der skred ind over området fra sydøstlig retning i den sene del af Weichsel Istiden under det Østjyske Fremstød.

Øst for Jelshøj ændrer terrænet imidlertid karakter. Hvad der ved første øjekast synes at se ret tilfældigt ud, viser sig ved nærmere eftersyn at være regelmæssigt og næsten systematisk. Terrænet ud mod kysten sammensættes af to sæt bakkerygge med mellemliggende lavninger, hvoraf det ene sæt løber omtrent øst-vest på linie med Jelshøj. Den anden del af bakkeryggene er imidlertid orienteret vinkelret herpå, og viser en nord-sydlig udbredelse, eller stort set parallelt med kysten.

Det er således foreslået, at de øst-vestligt orienterede randbakker er blevet omformet af senere gletscherfremstød, der skred ind over området fra Kattegat. Dette sidste gletscherfremstød efterlod tilmed dødis i området, der under smeltningen aflejrede ler og andre finkornede materialer i søer på isens overflade. Da dødisen omsider var smeltet helt væk, blev de opfyldte issøaflejringer efterladt som bakker. Sådanne issøbakker ses ved Hørret umiddelbart vest for Lille Fulden. Samlet set, fremstår interesseområdet som et flot eksempel på en kompliceret istidslandskab.

Den sydligste del af interesseområdet ved Norsminde Fjord, repræsenterer et interessant kystområde der udgjorde en fjordarm i Stenalderen. For yderligere beskrivelse, se Marselisborg.PDF

Værdi
En del af interesseområdet er fredet. Det gælder for Jelshøj med nære omgivelser (124 ha), Fuldendalen (326 ha) incl. Giber Å øst for Fløjstrup Skov, Moesgård Have samt et mindre område i den østlige del af Norsminde Fjord (50 ha). Området udpeges som et område af særlig geologisk interesse, idet det fremstår som et komplekst dannet landskab, som viser hvordan undergrundens dybereliggende bjergarter har været bestemmende for landskabsudviklingen. I de stejle kystklinter er det muligt direkte at iagttage undergrundens bjergarter, der er skudt op i flager og foldet via flere isoverskridelser. Endvidere er tilstedeværelsen af plastisk ler særdeles tydelig i området nord for Ørnereden, idet der her forekommer mange væltede, eller endog flækkede træer som står midt i skredzonerne.

Interesseområdet fremstår således i sin helhed som et sammenhængende landskab med vidtgående geologiske interesser med meget afvekslende og indholdsrige elementer, der afspejler en kompleks tilblivelseshistorie. Området har ikke alene forskningsmæssig værdi, men i tilgift betydelige landskabelige, rekreative og kulturhistoriske værdier, hvoraf Fuldendalen kan fremhæves.

Et område omkring Norsminde Fjord fra Assedrup i vest til Kysing i øst er udpeget som geologisk interesseområde. Området udgjorde i Stenalderen en smal fjordarm, der senere sandede til i takt med de generelle isostatiske ændringer. Tilsandingen ses i dag i Norsminde, hvor der tillige er bevaret en meget stejl og illustrativ kystskrænt på nordsiden af Norsminde Fjord. Området udgør i sammenhæng med det nordligere beliggende og storbakkede landskab et kontrastrigt landskabsbillede der viser gode eksempler på den geologiske variation indenfor blot få kilometer. Afslutningsvis må det fremhæves, at Norsminde Fjord er fuglereservat. Det lavvandede område med rørskov og nærliggende enge er attraktivt for mange rastende ænder.

Tilgængelighed
Området er fuldt tilgængeligt via det almindelige vejnet. Landskabet lader sig i fint iagttage fra områdets mange små veje, der går på kryds og tværs gennem området, samt ikke mindst fra kysten, hvor det flere steder er muligt at få et indblik i de interessante skredfænomener som det plastiske ler giver ophav til.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se desuden en beskrivelse af de nærliggende områder: Jelshøj og Horsens Fjord.

Administrative forhold
Området er i såvel offentligt som privat eje. Der er offentlig adgang til området via afmærkede stisystemer.

Litteratur

  • Andersen, H. L. (1968): Is og Landskab – terrænet syd for Aarhus i søgelyset. – Varv, Nr. 1, pp 17-25.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark. Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget.
 
Til Natur og Miljø's forside