Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Kastbjerg Ådal

Tunneldal i forlængelse af Mariager Fjord


Mariager Fjord bugter sig fra Hobro i vest til Kattegat i øst, og er den længste af de østjyske fjorde. Fjorden er godt 4,5 kilometer bred på det bredeste sted ved Ajstrup Bugt. Til sammenligning adskiller blot 250 meter vand den nordlige del af Hadsund fra den sydlige.

Den vestligste del af fjorden, der også kaldes Inderfjorden er karakteriseret ved vanddybder på op til 30 meter. Den lavvandede Yderfjord der til sammenligning karakteriseres ved en langt ringere vanddybde, danner således en tærskel mellem Kattegat og den dybe del af fjorden.

Kastbjerg Ådal strækker sig fra Yderfjorden ved Ajstrup Bugt ved Havndal i sydvestlig retning over Enslev og Svenstrup til Glenstrup Sø. I bunden af dalen løber Kastbjerg Å, der dog har sit udløb i en langt mindre dal ved Assens umiddelbart vest for Havndal i Inderfjorden.

Udsigt over Kastbjerg Ådal ved Kærby set fra toppen af randmorænestrøget ved Mostrup. Foto: Tove Stockmarr (august 2004).

Kastbjerg Ådal er en markant tunneldal, der er dannet af smeltevandets erosion under isdækket. Tunneldalens østlige munding i Mariager Fjord er præget af marine aflejringer, idet denne del var oversvømmet af Littorinahavet i stenalderen. Tunneldalen opnår forbindelse i vest til den markante Skalsådal, umiddelbart vest for Glenstrup Sø. Skalsådalen er en del af det vidt forgrenede Gudenåsystem, der blev anlagt i slutningen af Weichsel Istiden. Kastbjerg tunneldal antages dog at have spillet en perifer rolle i forhold til Gudenåsystemet. For yderligere beskrivelse af interesseområdet, se Kastbjerg.PDF

Værdi
Kastbjerg Ådal udviser over store strækninger en meget tydelig morfologi hvilket er af undervisningsmæssig værdi. Desuden er relationen til Mariager Fjord af stor interesse. Endvidere rummer landskabet på begge sider af Kastbjerg Ådal en række mindre sidedale, der fremtræder endog særdeles pædagogiske.

Tunneldalens munding i Ajstrup Bugt karakteriseres af en meget markant og illustrativ kystskrænt, der er formet af stenalderhavet. Fra toppen af skrænten er der enestående udsigt over såvel Ajstrup Bugt som stenalderhavets gamle havbundsaflejringer.

Et areal omkring Ajstrup Bugt er fredet sammen med lavvandede dele af Mariager Fjord. Denne del af fjorden er desuden yngle- og rasteområde for mange fugle.

Tilgængelighed
Området er fuldt tilgængeligt. Adgang på private områder kræver dog tilladelse fra ejer.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af naturen omkring Katbjerg Odde på: www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/katbjerg.pdf.

www.spor.dk/kastbjerg er der beskrevet en vandrerrute ved Kastbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen har desuden beskrevet vildtreservatet Mariager Fjord, se www.sns.dk/jagt/reservatfoldere/mariager/mariager.html.

I Mariager findes desuden et besøgscenter, der har salt som attraktion. Se nærmere herom på: www.saltcenter.dk

Administrative forhold
Den vestligste del af Mariager Fjord fra Hobro til Katbjerg Odde ligger i Nordjyllands Amt. Øvrige dele ligger i Århus Amt. Fussingø Statsskovdistrikt udfører tilsyn og pleje af offentlige arealer i samarbejde med Århus Amt.

Litteratur

  • Geologi – Nyt fra GEUS (1999): Temanummer: Mariager Fjord. En fjorddals historie. Nr. 4, pp. 2 – 9.
  • Århus Amt (1999): Natur og miljø i oplandet til Mariager Fjord 1999. – Natur og Miljø, Århus Amt, 40p.
 
Til Natur og Miljø's forside