Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Illerup Ådal – Mossø

Landskabet mellem to israndslinier

Illerup Ådal forbinder Stilling Sø nord for Skanderborg med Mossø vest for Skanderborg. Det geologiske interesseområde er vist i nedenstående kortudsnit og dækker såvel ådalen som et større område nord for Mossø indeholdende Gudensø og Vessø.

Udsigt over Illerup Ådal, set fra øst mod vest fra stien der fører ned i dalen fra motovejsafkørslen ved Fuglsang. Foto: Tove Stockmarr (juni 2005).

Gudenåen løber gennem Mossøs vestlige del. Herfra fortsætter den nordpå til Gudensø, efter at have modtaget tilløbet fra Salten Langsø.

Området udgør en del af det såkaldte midtjyske søhøjland. Mossø området hører sammen med Salten Langsø og Vissingklosterområdet til landets mest imponerende og illustrative istidslandskaber. Området udgør en zone mellem to fremtrædende israndslinier. Zonen er især påvirket af de landskabsdannende processer, der relaterede sig til afsmeltningen af Nordøstfremstødet.

Området indeholder derfor mange informationer om afsmeltningen af Nordøstfremstødet og udviklingen af Gudenåen. Et karakteristisk træk i området er således også de mange sø- og mosefyldte huller dannet af dødis, hvortil fx Mossø hører. Endvidere er området gennemskåret af en række dybe dale, hvoraf flere er foreslået udformet som tunneldale, herunder Illerup Ådal.

Hele området rummer betydelige arkæologiske og kulturhistoriske værdier, hvoraf de særdeles mange oldfund i Illerup Ådal skal fremhæves. I Jernalderen blev der nedlagt et stort krigsbytte i en godt 4 meter dyb sø i ådalen. En del af dette er nu udgravet og kan ses i udstillingerne på Moesgård nær Århus.  For yderligere oplysning i øvrigt, se Illerup_aadal.PDF

Værdi
Illerup Ådal er dannet som en tunneldal. Dalen har spillet en vigtig rolle i sen Sen Weichsel idet den drænede smeltevand fra såvel Mossø som Stilling Sø. Et område på 33 ha er arealfredet. Ådalen huser et stort krigsbytte fra jernalderen, der nu delvist er udgravet og udstillet på Moesgård Museum. Det primære formål med fredningen er at sikre de arkæologiske fund der endnu måtte ligge i ådalen. Oldsagerne bevares bedst, hvis området ikke udtørrer. Fredningen har derfor medført, at man har hævet vandstanden og derved genskabt lidt af den sø der for godt 2.000 år siden dækkede et næsten 10 ha stort område.

Interesseområdet indeholder markante landskabselementer fra Nordøstfremstødets tilbagesmeltning fra Hovedopholdslinien og det efterfølgende Ungbaltiske Fremstøds fremrykning til den Østjyske Israndslinie. Området er derfor af stor forskningsmæssig og undervisningsmæssig værdi.

Afslutningsvis skal det fremhæves, at istidslandskabet omkring Illerup Ådal og Mossø er en del af et større område af National geologisk interesse.

Flere steder er der storslåede udsigtspunkter, såsom fra Galgebakken, der udgør en del af de fredede Lyngbakker nær Gl. Rye. Fra toppen af Galgebakken er der god udsigt over Gudenådalen mod syd. Området indeholder betydelige fortidsminder og rummer en del kulturhistorie fra 2. verdenskrig. Området har for nyligt gennemgået en omfattende naturpleje, hvorved stedets lyngvækster igen favoriseres, og større dele af landskabsformen er ryddet for vegetation. Området fremstår nu som hede- og lyngoverdrev på morbund. Flere steder, hvor kreaturerne har trådt hul i vegetationsdækket, kan man se udgangsmaterialet, der består af lyst, glimmerholdigt kvartssand.

Tilgængelighed
Større arealer med omgivelser omkring Mossø er fredet. Der er offentlig adgang til store dele af det fredede område ad stier, skov- og markveje. Desuden er mindre arealer omkring Illerup Ådal fredet. Områder nord for Mossø er desuden udlagt som EF-Fuglebeskyttelses og –Habitatområde.

Der er anlagt en afmærket sti der udgår fra nordsiden af ådalen i Mesing Sønderskov. Tilsvarende udgår der fra rastepladsen Fuglsang ved motorvejen en afmærket sti gennem en lille skov ned i ådalen.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har opsat informationstavler flere steder, der fortæller om området. Tavlerne indeholder gode kort over området.

Se også folderen ”Mossø”, der kan downloades på: www.vejleamt.dk

Se desuden en let tilgængelig beskrivelse af landskabet omkring Mossø og Sukkertoppen på: www.naturnet.dk

Se en beskrivelse af de nærliggende interesseområder ved Hylke – Fårbjerg, Tulstrup - Laven samt Pilbrodalen.

Administrative forhold
Interesseområdet er i såvel offentlig som privat eje. Der er anlagt et vidt forgrenet stisystem der er offentligt tilgængeligt.

Litteratur

  • Binzer, K. & J. Stockmarr (1985): Geologi i Midtjylland. – DGU, Miljøministeriet. 28p.

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 150-177.

  • Grundvandsforhold i Skanderborgområdet (1992) – Århus Amt, Miljøkontoret, 45p

  • Larsen, G, C. Kronborg & H. Bender (1979): ”Det midtjyske Søhøjland - Geologi”. – Århus Amtskommune, Amtsfredningskontoret, 30p.
 
Til Natur og Miljø's forside