Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Hvalløs

Danien – Selandien grænsen

Det geologiske interesseområde ved Hvalløs omfattede tidligere et profil i en mergelgrav, hvor grænsen mellem Danien og Selandien var blottet. Mergelgraven er nu tilkastet.

Klik for at bne dynamisk kortvindue

Hvalløs ligger 9 kilometer nordøst for Hadsten, nær godset Clausholm. Tidligere kunne man iagttage grænsen mellem Danien – Selandien, men mergelgraven er nu tilkastet. Lokaliteten er i privat eje og besøg kræver tilladelse.

Geologisk beskrivelse
Mergelgraven ved Hvalløs var tidligere en klassisk geologisk lokalitet for Danien – Selandien grænsen. Nedenstående skema viser interesseområdets placering i den geologiske tidsskala.

Udsnit af den geologiske tidsskala. Med turkis farve fremhæves interesseområdets aldersmæssige tilhørsforhold og placering i det Palæogene system. Aflejringerne fra mergelgraven ved Hvalløs var tidligere en klassisk geologisk lokalitet, idet et profil viste overgangen mellem Danien og Selandien. Lignende lokaliteter findes kun få steder i Danmark. Grænsen mellem Danien og Selandien er fastsat til 60 millioner år.

Profilet
Da graven nu er tilkastet, er denne beskrivelse baseret på tidligere optegnelser.

Profilet bestod nederst af en 3 meter tyk, grålig hvid og afsmittende kalkaflejring fra Danien. Aflejringen var særdeles rig på de såkaldte coccolitter (mikroskopiske plader fra encellede kalkalger). Kalken gennemsattes af knoldede og uregelmæssige flintlag.

Over aflejringen fandtes et velafgrænset 0,75 meter tykt, kalkholdigt, sandet lerlag der indeholdt et stort indslag af det grønne mineral glauconit. De nederste 10-20 centimeter af laget var udviklet som et konglomerat. Konglomeratet bestod af afrundede kalk- og flintsten, der havde overfladebelægninger af glauconit. Desuden indeholdt enheden en del itubrækkede fossiler. Laget markerede overgangen til Selandien, der overalt er udformet som en erosionsgrænse. Fra grænselaget gik der gravegange ned i den øverste del af coccolitkalken fra Danien. Opadtil afløstes laget af omkring 25 centimeter brunligt ler, der gik over i en lys Kerteminde Mergel fra Selandien.

Tilgængelighed
Profilet er ikke længere tilgængeligt, da mergelgraven er tilkastet.

Værdi
Lokaliteten er National Geologisk Interesseområde. Mergelgraven er p.t. utilgængelig. Tidligere havde lokaliteten stor geologisk bevågenhed, idet der kun eksisterer få steder i Danmark, bl.a. i Svejstrup , hvor man kan se Danien - Selandien grænsen. I en periode var mergelgraven ved Hvalløs fredet som geologisk lokalitet. Fredningen blev ophævet i midten af 1960’erne.

Administrative forhold
Den tidligere mergelgrav ligger i Hadsten Kommune. Statslige arealer administreres af Fussingø Statsskovdistrikt. Det geologiske interesseområde er i dag i privat eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). - Geografforlaget, p97.
  • Ødum, H. (1926): Studier over Daniet i Jylland og paa Fyn. - Danmarks Geologiske Undersøgelse, II. Rk., Nr. 45, pp. 40-43.

Ordliste

Danien: Geologisk tidsafsnit. Udgør den tidligste del af Tertiærtiden dvs. tiden fra 60-65 millioner år siden. Danien opdeles i Nedre (ældst), Mellem og Øvre Danien (yngst). Benævnelsen ”Danien” blev i øvrigt introduceret i 1847 af den franske geolog Desor, der fandt, at fossiler fra forskellige danske og franske lokaliteter (Stevns Klint og Fakse Kalkbrud i Danmark) måtte repræsentere en hidtil ubeskrevet del af Jordens historie. Lokaliteter ved Stevns og Fakse blev udnævnt som typelokaliteter for den nye etage og blev opkaldt efter Danmark. Danien har siden Desors opstilling ført en omtumlet tilværelse, idet man tidligere antog, at aflejringerne tilhørte Kridttiden. Senere undersøgelser af fossilerne har dog endeligt placeret aflejringen i det ældste Palæogen.

Glauconit: Lermineral. Mineralet indikerer en marin dannelse.

Konglomerat: Sammenkittet bjergart, der består af afrundede småsten, som holdes sammen af en finkornet masse (matrix).

Palæogen: Geologisk tidsafsnit fra 24-65 millioner år siden. Omfatter Paleocæn, Eocæn og Oligocæn.

Selandien: Geologisk tidsafsnit. Udgør tiden fra 57-60 millioner år siden.

 
Til Natur og Miljø's forside