Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Horsens Fjord

Et område med mangfoldige geologiske interesser

Det geologiske interesseområde ved Horsens Fjord dækker et ca. 4 - 8 kilometer bredt område af den nordlige del af kysten fra Søvind i vest over Alrø, til Gylling Næs i øst. En tunneldal der strækker sig fra Norsminde Fjord syd for Malling til Amstrup på nordsiden af fjorden, er ligeledes udpeget som geologisk interesseområde. Syd for Odder gennemløbes tunneldalen af Åkær Å, mens strækningen nord for Odder gennemløbes af Odder Å.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Udsigt over Horsens Fjord fra sydsiden af Alrø. Foto: Tove Stockmarr (Januar 2004).

Midt igennem Horsens Fjord ligger grænsen mellem Vejle og Århus Amt. Fjorden, kysterne og det omkringliggende landskab tager imidlertid ikke hensyn til hverken nuværende amtsgrænser eller kommende regionsgrænser, hvorfor fjorden beskrives i sin helhed, dog med vægt på den nordlige del.

Fra Haldrup til Søvind og videre mod øst over Trustrup, Sondrup og Uldrup Bakker karakteriseres området ud mod fjorden af et langstrakt bakkedrag. Bakkedraget er en del af en randmoræne, der er dannet under det Ungbaltiske Fremstød i slutningen af Weichsel Istiden. Det særlige er, at indmaden af bakkerne blandt andet består af mergel, der oprindeligt er afsat på bunden af et dybt hav for over 40 millioner år siden. Merglen er opkaldt efter byen Søvind og betegnes således Søvind Mergel.  

Søvind Mergel er en lys grå, næsten helt hvid aflejring, der kan indeholde op til 50% kalk, hvorved aflejringen næsten kan minde om kridt. Det høje indhold af kalk skyldes, at merglen indeholder særdeles mange mikrofossiler, hvis skeletdele består af kalk. Man har indvundet merglen i mange årtier, hvilket egnens mange små råstofgrave vidner om. Merglen blev brugt til at sprede ud på markerne.
Omkring byen Søvind kan man endnu grave Søvind Merglen frem i væggen af en tidligere mergelgrav, der nu er fredet. Fredningen er dog ikke foretaget på baggrund af den geologiske forekomst, men fordi der lever sjældne padder.

For yderligere beskrivelse af Horsens Fjord, se: Horsens_Fjord.pdf

Værdi
Horsens Fjord fremstår som et meget varieret og afvekslende kystlandskab, hvis tilstødende områder afspejler en mangfoldig landskabelig og geologisk tilblivelseshistorie af stor værdi.

Sammenhængen mellem sidste istids landskabsdannende processer og den efterfølgende landhævning fremstår mange steder særdeles tydeligt i området, hvoraf eksempelvis tunneldalen fra Amstrup til Norsminde Fjord og stenalderhavets nu hævede kystlinier omkring selve Norsminde Fjord, skal fremhæves. Det markante bakkedrag, Uldrup Bakker danner geologisk interessante kystskrænter ud mod nordsiden af Horsens Fjord. Fra toppen af bakkerne er der storslået udsigt ud over det meste af Horsens Fjord.
Ved udmundingen af Horsens Fjord findes en af de største vader i Østdanmark. Særligt imponerende er vaden omkring Pollerne og Alhale, der ligger på den østlige side af Alrø. Ved ebbe blotlægges vaderne, og dens orme, muslinger, snegle, osv. udgør et varieret spisekammer som mange fugle nyder godt af. Den ydre del af Horsens Fjord er derfor udpeget som Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde. Der er som følge heraf oprettet to reservater i denne del af fjorden.

Et godt 2.000 hektar stort område på nordsiden af Horsens Fjord er fredet. Fredningen omfatter landskabet omkring Søvind, Sondrup og Åkær og inkluderer desuden Vorsø. I det fredede område er der ikke alene geologiske og landskabelige værdier, men tillige historiske og kulturmiljømæssige interesser, bl.a. herregården Åkær.

Afslutningsvis skal det nævnes, at det geologiske interesseområde desuden rummer betydelige rekreative og friluftsmæssige værdier.

Udsigt over Norsminde Fjord fra et punkt umiddelbart syd for byen Norsminde. Den flade strækning ned mod fjorden i billedets front er den nu inddæmmede Kysing Fjord. Norsminde Fjord er i dag fredet og udlagt som fuglereservat. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

Tilgængelighed
Områderne omkring Horsens Fjord er i såvel offentlig som i privat eje. På nordsiden af Horsens Fjord er et større område mellem Søvind, Sondrup og Åkær fredet. Også den privat ejede ø, Vorsø, er fredet. Flere små veje og afmærkede stier fører gennem området og ned til stranden på den nordlige del af Horsens Fjord. Mange af disse er offentligt tilgængelige.

Området omkring Lerdrup Bugt og Vorsø er lukket for offentlighedens adgang i perioden fra 1. april til 15. juli. Vorsø blev overtaget af Staten i 1979.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har i samarbejde med Vejle Amt udgivet folderen: Sondrup – Åkær – Uldrup Bakker - Brigsted. Folderen kan downloades på: www.vejleamt.dk/graphics/Dokumenter/Natur_og_miljoe/Friluftsliv/Vandretursfoldere/SONDRUP.pfd

www.sns.dk/jagt/reservatfoldere/horsens/horsens.html kan man læse om Lerdrup Bugt Vildtreservat og Vorsø Naturreservat.

Skov- og Naturstyrelsen har desuden udgivet folderen: Naturstien Horsens – Silkeborg. Folderen kan downloades på: www.sns.dk

Administrative forhold
Statsejede arealer administreres af Silkeborg Landsdelscenters tilsynsområde.

Litteratur

  • Binzer, K. & J. Stockmarr (1994): Prækvartæroverfladens højdeforhold. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, Kortserie nr. 44.
  • Berthelsen, B. (1971): Flod-, fjord- og tunneldale. – Dansk geologisk Forening, Årsskrift for 1971, pp. 101-104.
  • Gravesen, P. et al., 2004: Geologisk Set – Det sydlige Jylland. – Geografforlaget, pp. 95 – 65, 188p
  • Holm, E. (2000): Horsensegnen. - Eigil Holms Forlag, 232p
  • Lykke-Andersen, H. (1979): Postglacial uro. – Varv, nr. 3., pp 81 - 85
 
Til Natur og Miljø's forside