Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Hinge Sø

Tunneldal

Hinge Sø nord for Silkeborg ligger i bunden af en markant tunneldal, der kan følges fra Grønbæk, nær Ans i øst til Hauge Sø i vest ved Nørre Knudstrup.

Tunneldalen gennemstrømmes af Alling Å i den østlige del, hvor Alling Sø også ligger. Tunneldalen grænser op til Gudenåen i den østlige del, mens dalen udmunder i et dødislandskab i den vestlige del. Her afløses dødislandskabet af Karup Hedeslettes vidder.

Hinge Sø set fra den østlige ende. Søen ligger i en markant tunneldal, der udgør en sidedal til Gudenådalen øst for interesseområdet. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

I området nær Grønbæk har man kortlagt fire adskilte terrasseafsnit, der tilsammen giver et næsten fuldstændigt billede af Gudenåsystemets udvikling. Nøje kortlægninger af dette områdes terrasseafsnit viser, at tunneldalens nuværende munding ved Grønbæk og Truust tilsyneladende var blokeret af dødismasser i de første stadier af Gudenåsystemets udvikling, mens isen stod ved C4-linien. Smeltevandet strømmede herefter til udmundingen i Gudenådalen i den sydlige ende af Tange Sø.

Tunneldalen der i dag indeholder såvel Hinge som Alling Sø, er antageligt anlagt før denne tidlige fase af Gudenåens udvikling. Det synes således rimeligt at antage, at den er dannet af strømmende smeltevand i relation til Nordøstfremstødets Hovedopholdslinie eller fra en lidt østligere beliggende isrand, der i så fald relateres til Nordøstfremstødets såkaldte C2-linie. Mens isen stod ved Hovedopholdslinien strømmede enorme mængder smeltevand mod vest hvorved bl.a. Karup Hedeslette blev anlagt. Ved den efterfølgende tilbagesmeltning til C2-linien strømmede smeltevandet dog i perioder i en mere nordøstlig retning gennem Karup Ådal.

For yderligere beskrivelse af interesseområdet se Hinge.PDF

Værdi
Tunneldalen med Hinge Sø udgør en sidedal til den nuværende Gudenådal. Tunneldalen er et vigtigt landskabselement til belysning og kortlægning af Nordøstisens afsmeltningsforløb og hermed belyser den også den indledende fase af Gudenåens dannelse. Gudenådalen ved Grønbæk er et vigtigt element i forståelsen af den midt- og østjyske landskabsudvikling i sidste istid. I området omkring Grønbæk erkendes ikke mindre end fire terrasseafsnit, der viser forskellige stadier i Gudenåsystemets udvikling. Tunneldalen ved Hinge Sø er således i kombination med interesseområdet ved Grønbæk af betydelig forsknings- og undervisningsmæssig værdi. Afslutningsvis skal det fremhæves, at Gudenådalen ved Grønbæk er udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Tilgængelighed
Arealerne omkring Hinge Sø er overvejende i privat eje. Området lader sig dog fint iagttage fra vejnettet der omgiver søen i dens fulde udstrækning. Langs vejen, der løber umiddelbart nord for Hinge Sø er der flere steder mindre profiler i den nordlige terrasseskrænt.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af de nærliggende interesseområder ved Grønbæk og Sminge.

Administrative forhold
Området er overvejende i privat eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994) - Geografforlaget, 272p, pp 109 – 129, 272p.
 
Til Natur og Miljø's forside