Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Himmelbjerget

Erosionslandskab

Himmelbjerget er en del af det midtjyske søhøjland og regnes på linie med Mossøområdet, Salten Langsø og Vissingklosterområdet til landets smukkeste og mest illustrative istidslandskaber.

Geologisk set betegnes Himmelbjerget som erosionslandskab, hvor strømmende vandmasser har eroderet dybe furer i et landskab, der oprindeligt er modelleret af dødis. Området er således påvirket af de landskabsdannende processer, som relaterer sig til afsmeltningen af et mindre genfremstød i forbindelse med Nordøstisens generelle tilbagetrækning fra området.

Fra toppen af Himmelbjerget er der en betagende udsigt over Julsø og det bakkede søhøjland. Her ses udsigten fra Himmelbjerget mod Julsøs østlige del i retning af Dynæs. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

Hele området rummer i tilgift betydelige landskabelige, arkæologiske og kulturhistoriske værdier. For yderligere beskrivelse, se Himmelbjerget.PDF

Værdi
Himmelbjerget ligger centralt i Rye Nørreskov og er en del af det såkaldte midtjyske søhøjland. Området udviser en betydelig geologisk variation, idet mange forhold især ved Nordøstfremstødets successive tilbagesmeltning kan belyses ud fra landskabselementerne. Endvidere er Himmelbjerget interessant idet det ligger på et moræneplateau, der er omgivet af dybe dale nord og syd herfor. Dette giver bakken mere karakter af en ”falsk bakke” end en egentlig morænebakke.

Interesseområdet indeholder markante landskabselementer fra Nordøstfremstødets tilbagesmeltning fra Hovedopholdslinien. Området er derfor af stor forskningsmæssig og undervisningsmæssig værdi.

Himmelbjerget indgår i et større sammenhængende område der er udpeget som områder af national geologisk interesse. Et større område nordøst for interesseområdet omfattende Alling Bakker, Knudsø og Dynæs er desuden fredet.

Afslutningsvis må det fremhæves, at der knytter sig betydelige kulturhistoriske værdier til området. Området har gennem århundreder været brugt som nationalt samlingssted, og har bl.a. spillet en central rolle for Grundlovens tilblivelse i midten af 1800-tallet. På toppen af Himmelbjerget er der således rejst et tårn til minde om Frederik den Syvende, der netop gav det danske folk Grundloven.

Himmelbjergtårnet er rejst til minde om Frederik den Syvende. Foto: Tove Stockmarr (september 2004).

Tilgængelighed
Området ved Himmelbjerget samt den omkringliggende Rye Nørreskov er i såvel offentlig som privat eje. Store dele af Statens arealer er offentligt tilgængelige via et vidt forgrenet stisystem. Respekter adgangsforbud omkring private eller indhegnede områder. Færdsel i lyngbakkerne ned mod Julsø er ikke tilladt.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en folder om Himmelbjerget. Folderen kan downloades på: www.sns.dk. Se også www.himmelbjerget.dk

Århus Amt har endvidere udgivet folderen: Ry – Alling – Laven der kan fås ved henvendelse hos amtet.

Se evt. også en beskrivelse af de nærliggende interesseområder ved Gl. Rye – Salten Langsø – Velling Skov og Illerup Ådal – Mossø.

Administrative forhold
Interesseområdet er i såvel offentlig som privat eje. Der er anlagt et vidt forgrenet stisystem der er offentligt tilgængeligt.

Litteratur

  • Binzer, K. & J. Stockmarr (1985): Geologi i Midtjylland. – DGU, Miljøministeriet. 28p.
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 150-177.
  • Grundvandsforhold i Skanderborgområdet (1992) – Århus Amt, Miljøkontoret, 45p
  • Larsen, G, C. Kronborg & H. Bender (1979): ”Det midtjyske Søhøjland - Geologi”. – Århus Amtskommune, Amtsfredningskontoret, 30p.
 
Til Natur og Miljø's forside