Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Hevring Hede

Hævet havbund fra stenalderen med flyvesandsaflejringer

Hevring Hede ligger øst for Randers Fjord, direkte ud til Kattegat. Området udgør i dag et flyvesandsområde, men var for blot 6.000 år siden oversvømmet af stenalderhavet. Efterfølgende ændringer i fordelingen af land og hav, har bevirket, at den tidligere havbund i dag ligger adskillige meter over daglig vande.
Hevring Hede ligger direkte ud til Kattagat. Foto: Tove Stockmarr (juni 2005).

Hevring Hede danner et lavt liggende landområde, et såkaldt marint forland, der mod vest afgrænses af en meget markant kystskrænt fra stenalderen. Vest for denne, opbygges landskabet af et relativt jævnt moræneplateau med højder mellem 32 og 44 meter. Dette område var helt afskåret fra fastlandet i stenalderen, idet den generelle havstigning som følge af smeltningen af enorme ismasser steg til et sådant niveau, at området isoleredes og blev omdannet til en ø. Havet trængte ind i Randers Fjord, hvorfra det omsluttede landskabet ind over Allingåbro og videre mod øst og nord svarende til de områder hvor Hejbæk og Hevring Å i dag har deres løb.

Som det fremgår af beskrivelsen af det geologiske interesseområde omkring Randers Fjord knytter der sig mangfoldige interesser til fjorden og dens omgivelser. Randers Fjord er i sig selv central for belysningen af Gudenåsystemets opståen og udvikling og ikke mindst dens rolle som dræningsvej for de enorme vandmængder, som den smeltende is i Weichsel Istiden producerede. Fjordens nuværende udseende er således først opstået for omkring 6.000 år siden. De markante skrænter, der ses overalt ud mod fjorden, er gamle kystskrænter og viser i dag med al sin tydelighed, hvortil stenalderhavets kystlinie nåede. Foran kystskrænterne ligger de nu hævede områder, der var havbund i stenalderen. Hevring Hede er endnu et godt eksempel på dette. Området er tilmed dækket af flyvesand, hvorved området fremstår som et nutidigt klitområde.

Alle steder omkring Randers Fjord aftegnes de fossile kystskrænter, der nu danner en tydelig afgrænsning mellem istidens landskab og stenalderhavets gamle havbund. Disse områder er også at største interesse. For yderligere beskrivelse af interesseområdet se Hevring_Hede.PDF

Værdi
Hevring Hede betegnes som et illustrativt flyvesandområde, der i kombination med det marine forland er af betydelig undervisningsmæssig værdi. I sammenhæng med Randers Fjord, er området af landskabelig interesse, grundet fjordens illustrative morfologi, der særligt afspejler fjordens udvikling efter istiden i detalje. Fjorden karakteriseres over store områder af hævede marine aflejringer fra stenalderen og markante fossile kystskrænter samt nutidig marin forlandsdannelse nær indløbet ved Udbyhøj. Disse områder er af såvel forskningsmæssige som betydelige undervisningsmæssige værdier.

Særligt markante og illustrative kystskrænter omgiver hele det moræneplateau som opbygger området mellem Holbæk, Ørsted og Bakkerne.

Tilgængelighed
Området er i dag udlagt som militært øvelsesterræn, hvortil offentligheden ikke har adgang.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også beskrivelse af Randers Fjord og Mariager Fjord.

Administrative forhold
Området administreres af Århus Amt og Randers Kommune. Statslige arealer administreres af Fussingø Statsskovdistrikt.

Litteratur

  • Århus Amt (2000): Natur og miljø i Nord- og Midtdjursland. 29p
  • Århus Amt (1998): Natur og miljø i og omkring Randers Fjord. – Teknisk rapport. – Natur og Miljø, 44p
 
Til Natur og Miljø's forside