Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Grundfør Lergrav

Aflejringer fra Øvre Eocæn og Nedre Oligocæn

Grundfør Lergrav er en nedlagt teglværksgrav ved Grundfør nær Hinnerup nordvest for Århus. Lergraven er i dag delvist vandfyldt, stærkt tilgroet og præget af skred. Tidligere var der gode blotninger i aflejringer fra Eocæn og Oligocæn. Blotningerne indeholdt Søvind Mergel, Viborg Ler samt Grundfør Ler. Lokaliteten er typelokalitet for Grundfør Ler og har således stor geologisk interesse. Endvidere kunne man tidligere iagttage grænsen mellem Øvre Eocæn og Nedre Oligocæn, der på lokaliteten er markeret ved et tydeligt skift i aflejringernes litologi.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Grundfør Lergrav set mod nordøst. Interesseområdet fremstår i dag som en idyllisk oase, af stor rekreativ værdi. Foto: Tove Stockmarr (februar 2004).

Grundfør Lergrav er beliggende i østsiden af Lilleådalen. Lergraven er i privat eje.

Geologisk beskrivelse
Grundfør Lergrav ligger i et istidslandskab fra sidste istid. Området er gennemsat af en dyb og markant erosionsdal, der formodentligt er anlagt før Kvartærtiden (istiden). Dalen har imidlertid fungeret som smeltevandsdal op igennem istiden.

Siden gravningen ophørte, er profilerne skredet til og står nu delvis under vand. Denne beskrivelse bygger derfor på tidligere optegnelser over lokaliteten.

Udsnit af den geologiske tidsskala i tidlig Palæogen. Interesseområdets aldersmæssige tilhørsforhold og placering i det Palæogene system er fremhævet med gråt. Aflejringerne er afsat over en kort periode af blot nogle få millioner års varighed. Viborg Ler og Grundfør Ler udgør tilsammen Viborg Formationen. Tidligere anså man Viborg Formationen for at tilhøre Mellem Oligocæn, men formationen placeres nu i Nedre Oligocæn. Viborg Formationen er afsat for ca. 35 millioner år siden. Lodret skravering angiver manglende lag (hiatus).

Aflejringerne
I Grundfør Lergrav kunne man tidligere se et interessant profil i aflejringer fra Øvre Eocæn (Søvind Mergel) og Nedre Oligocæn (Grundfør Ler og Viborg Ler). Tidligere placerede man aflejringerne fra Oligocæn i det mellemste oligocæne tidsafsnit, men nu anses Grundfør Ler og Viborg Ler at tilhøre Nedre Oligocæn.

Grundfør Ler og Viborg Ler opbygger tilsammen Viborg Formationen. Alle aflejringer er af marin oprindelse. I det følgende beskrives lokalitetens aflejringer.

Lergraven ved Grundfør, set mod nordvest i februar 2004. Som det fremgår af billedet, er området ved at gro helt til. Vandstanden står højt i den gamle grav, hvorfor det meste af lagserien er utilgængelig. Lergraven er i privat eje, men der er offentlig adgang til lokaliteten. Foto: Tove Stockmarr.

Søvind Mergel
Lagserien i Grundfør indledes nederst med Søvind Mergel. Søvind Mergel er en relativt homogen, lys grå til hvid, fed mergel. Der forekommer tynde, kalkfattige lerlag i enheden. Kalkindholdet kan nå op på 70 % i den øverste del af formationen. I reglen udgør kalkindholdet dog mellem 20 % og 50 %. Det høje kalkindhold skyldes tilstedeværelsen af særdeles mange mikrofossiler. Aflejringen er stærkt bioturberet (gennemgravet) af organismer, hvorved en eventuel lagdeling er ødelagt. Herved kommer enheden  til at fremstå ret homogen og massiv. Større fossiler forekommer sjældent. Lokalt forekommer mineralet glauconit. Søvind Merglens overgrænse er skarp og markerer afslutningen på millioner af års aflejring af kalk og mergel.

Afsætning af Søvind Mergel markerer den sidste fase i Nordsøens historie, der var domineret af kalkaflejringer. Tilstedeværelsen af de store mængder af mikrofossiler vidner om åbne marine forhold og ret dybt vand under aflejringsperioden.

Grundfør Ler
Grundfør Leret er et 0,5 til 1 meter tykt lerlag, der udgør den nederste del af Viborg Formationen. Leret er mørkt gråt og indeholder en del glauconitkorn og glimmer. Glauconitmineralerne er ofte koncentreret i gravegange. Disse ses stedvis at fortsætte ned i Søvind Merglen. Mod toppen af Grundfør Leret aftager indholdet af glauconit, og aflejringen går gradvis over i Viborg Ler.

Afsætning af Grundfør Ler angiver en afbrydelse i aflejringshistorien. Der er ingen synlig erosion på grænsen, der findes mange genoparbejde mikrofossiler fra Søvind Mergel i Viborg Fm - særligt i de nederste dele.

Viborg Ler
Viborg Ler er en grønlig grå ler, der indeholder pyrit (svovlkis) og glimmer. I formationens nedre del forekommer kalk, (omkring 10%) mens dette aftager helt op imod toppen. I lergraven har man målt tykkelser på op til 10 meter.

Litologisk er Viborg Leret således helt forskellig fra Kridttidens og Tertiærtidens (nu Palæogen og Neogen) aflejringer, og markerer da også et markant skift i aflejringsmiljøet, og sammensætningen af det tilførte materiale. Skiftet fra mergel til ler viser, at der efter aflejringen af Søvind Mergel har været en afbrydelse i sedimentationen (aflejringsforløbet), før det Oligocæne Viborg Ler blev aflejret. Sedimentationsstoppet er på lokaliteten repræsenteret ved Grundfør Leret. Aflejringen af den nederste del af Viborg Leret formodes, at være sket i et lavvandet havområde. Tilstedeværelsen af mineralet glimmer er et vidnesbyrd på, at det skandinaviske grundfjeldsområde atter udsattes for erosion (hævning af området), efter at det i lange tider havde været dækket af et beskyttende sedimentdække.

Tilgængelighed
Grundfør Lergrav er i dag ad naturlig vej omdannet til en rekreativ oase for lokalbefolkningen med sø og selvsåede træer. Der er opsat bænke flere steder, så man kan nyde stedets stilhed. Der er anlagt en trampesti omkring søen. Geologisk set, er interesseområdet nærmest uegnet til studier på grund af lergravens høje vandstand og tætte bevoksning. Som lokaliteten fremtræder i dag, kræver alle iagttagelser frigørelse af mindst en halv meter dækjord. Langs brinkerne i gravens nordvestlige del, hvor der synes at være et landingssted for småbåde o.l. eller hvor der fiskes, kan man p.t. iagttage en mindre blotning i glimmerholdigt ler. Leret indeholder enkelte knuste og forvitrede muslingeskaller og er antagelig repræsentativ for Viborg Ler Formationen.

Værdi
Grundfør Lergrav er National Geologisk Interesseområde. Den nedlagte lergrav er typelokalitet for Grundfør Ler, og har således interesse og værdi i forsknings- og undervisningsøjemed. Lokaliteten viste tidligere en illustrativ overgang fra Søvind Mergel til Grundfør Ler og Viborg Ler. På grund af tilgroning og skred er lokalitetens tilstand ringe. Lokaliteten er af forskningsmæssig værdi.

Fortsat tilgroning og evt. opfyldning af lergravssøen udgør p.t. den største trussel mod området. Som lokaliteten fremtræder i dag kræver alle iagttagelser imidlertid frigørelse af mindst en halv meter dækjord.

Administrative forhold
Lokaliteten ligger i Hinnerup Kommune. Områdets offentlige arealer administreres af Silkeborg Statsskovdistrikt. Grundfør Lergrav er i privat eje. Der er offentlig adgang til lokaliteten.

Litteratur

  • Baseret på feltbeskrivelse af Erling Fuglsang Nielsen (1984).
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, pp.101-102.
  • Heilmann-Clausen, C. (1995): Palæogene aflejringer over Danskekalken. I: O. B. Nielsen (red.): Danmarks geologi fra Kridt til i dag. – Århus Geokompendier nr. 1., Geologisk Institut, Århus Universitet, 290pp, pp70-114
  • Larsen, G., et al (1977): The stratigraphy, structure and origin of glacial deposits in the Randers area, eastern Jutland. – DGU, II Rk, Nr. 111, 36p

Ordliste

  • Glauconit: Lermineral. Mineralet indikerer en marin dannelse.
  • Litologi: Litologi beskriver en bjergarts eller en aflejrings karakteristika, såsom mineralindhold, kornstørrelse, farve og fossilindhold, m.m.
  • Palæogen: Geologisk tidsafsnit fra 24-65 millioner år siden. Omfatter Paleocæn, Eocæn og Oligocæn.
 
Til Natur og Miljø's forside