Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Gl. Rye – Salten Langsø – Velling Skov

Dallandskab

Området omkring Salten Langsø, Salten Ådal, Bryrupdalen og Velling Skov er på linie med Himmelbjerget i Ry Nørreskov en del af det midtjyske søhøjland.  

Området rummer samlet en stor geologisk mangfoldighed, idet mange forhold især ved Nordøstfremstødets successive tilbagesmeltning kan belyses ud fra de forskellige landskabselementer. På nedenstående kortudsnit ses interesseområdets udstrækning.

Saltendalen og Bryrup Dalen danner to landskabelige kontraster. Begge dale har et markant og næsten helt retlinet forløb. Dalene er antageligt anlagt et godt stykke tid før Kvartærtiden som et resultat af bevægelser i jordskorpen. Efter at gletschere dækkede området flere gange og senest i sidste istid, er dalene blevet uddybet yderligere af de ismasser, der gled ind over området. Da Nordøst-isen smeltede væk for omkring 14.000 år siden eroderede de strømmende vandmasser yderligere i dalene.

Udsigt over Saltendalen fra toppen af Saltenprofilet. Foto: Tove Stockmarr (marts 2004).

Gudenådalen skærer interesseområdet fra syd mod nord umiddelbart øst for Salten Langsø. Ådalen er primært formet af smeltevand der strømmede fra den Østjyske isrand. Flere steder ses forskellige stadier i Gudenåens udvikling i form af terrasser. Terrasserne blev dannet, da smeltevandet skar sig ned i de tidligere dalbunde.

Umiddelbart nord for interesseområdet ligger Saltenprofilet. Lokaliteten udgør ikke alene en sjælden landskabstype, idet den er dannet ved naturlig kildeerosion, men giver også et godt indblik i undergrundens geologiske opbygning. Saltenprofilet er tilmed udpeget som et område af national geologisk interesse.  

Store dele af interesseområdet er fredet, herunder arealer omkring Bryrup Langsø, Galgebakke ved Gl. Rye, Saltenprofilet og et sammenhængende område nord og øst for Salten Langsø.

For yderligere beskrivelse, se Saltendalen.PDF

Værdi
Interesseområdet indeholder en stor og mangfoldig geologisk variation, med terrænformer der afspejler en kompleks geologisk dannelse. Områdets placering mellem Weichsel isens C2- og C4-linie skal fremhæves, idet mange forhold ved Nordøstfremstødets etapevise tilbagesmeltning kan belyses ud fra landskabselementerne. Området er desuden karakteriseret ved en række markante dale, der i hovedreglen har et øst-vestligt forløb. Dalenes udstrækning er påfaldende, og undersøgelser har vist, at disse er dannet længe før istiden som et resultat af sprækkeaktivitet i undergrunden. Området tillægges derfor stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Tilgængelighed
Store dele af interesseområdet ejes af Staten og er således offentligt tilgængelige ad stier, skov- og markveje.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en folderen: Velling Skovene - Bryrup. Folderen kan downloades på: www.sns.dk.

Se en beskrivelse af de nærliggende interesseområder ved Himmelbjerget, Thorsø Bakker – Rustrup Skov, Mossø,Saltenprofilet og Vrads Sande.

Administrative forhold
Interesseområdet er i såvel offentlig som privat eje. Der er anlagt et vidt forgrenet stisystem der er offentligt tilgængeligt.

Litteratur

  • Binzer, K. & J. Stockmarr (1985): Geologi i Midtjylland. – DGU, Miljøministeriet. 28p.
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 150-177.
  • Larsen, G, C. Kronborg & H. Bender (1979): ”Det midtjyske Søhøjland - Geologi”. – Århus Amtskommune, Amtsfredningskontoret, 30p.
 
Til Natur og Miljø's forside