Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Gjerrild Klint

Klintprofil i Saale og Weichsel aflejringer

Gjerrild Klint er et op til 20 meter højt og næsten 2 kilometer langt kystprofil på det nordøstligste Djursland, ca. 10 kilometer nord for byen Gjerrild. Klinten opbygges af kvartære sedimenter, der er afsat i løbet af de sidste to istider - Saale og Weichsel Istiderne.
Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Klintens stratigrafi er varieret og indeholder flere tillaflejringer af henholdsvis Saale og Weichsel alder. De adskilles af issøler og smeltevandssand. Aflejringerne er deformerede, og viser trykretninger fra nordøst og sydøst.

Gjerrild Klint set fra syd mod nord ca. 800 meter fra klintens sydlige begyndelse. Klinten er præget af skred og græsklædte skråninger, men flere steder er der gode blottede afsnit. Profilets nederste del opbygges af to tills af Saale alder, mens den øvre tillenhed er af Weichsel alder. Tillaflejringerne mellemlejres af en smeltevandsserie. Stedvis (fx i Hjembækdalen) forekommer endvidere aflejringer fra Stenalderhavet. Foto: Tove Stockmarr (februar 2004).

Geologisk beskrivelse
Selv om Gjerrild Klint ligger umiddelbart nord for kalkklinterne ved Karlby og Sangstrup og således kunne forventes, at have en tilsvarende geologisk opbygning, adskiller denne sig markant. Kalkundergrunden er ikke blottet i kystprofilet ved Gjerrild, der udelukkende opbygges af glacigene aflejringer af Saale og Weichsel alder.

Till-aflejringer fra Saale Istiden synes at være rigt repræsenteret i Gjerrild Klint. Disse ældre kvartære aflejringer udgør de nedre dele af profilet, og kan følges i hele klintens udstrækning. På lokaliteten er der således beskrevet ikke mindre end tre tills af Saale alder.

Aflejringerne
I klintens sydlige del, omtrent 700-800 meter fra klintens begyndelse, træffes nederst den ældste till-enhed. Den består af en op til 4 meter tyk, sandet, stenfattig, kalkholdig till. Farven er meget mørk grå. Denne grå enhed overlejres direkte af en brunlig till, der er stærkt sandet. Selv om begge tills synes at udvise en ret forskellig litologi, formodes de begge at være afsat af det samme isfremstød der indledte Saale Istiden på Djursland. Isfremstødet kom fra nord og nordøst. Tilstedeværelsen af de mange kalkklaster i den nederste grå enhed, kunne tyde på, at kalkundergrunden ligger umiddelbart under aflejringen.

Saale Istidens ældste aflejring i Gjerrild Klint består af en to-delt tillaflejring. Den nedre del er en mørk grå, stenfattig og kalkholdig till, mens den øvre del udgøres af en stærkt sandet enhed. Bemærk lagdeling i den øvre del. Foto: Tove Stockmarr (februar 2004).

Over denne nederste till-enhed ses i direkte kontakt hermed en grå og stenfattig till af 4-5 meters tykkelse. Den antages at repræsentere et nyt isfremstød i Saale, der skred ind over Djursland fra sydøstlig retning. Denne till-enhed overlejres af en op til 6 meter tyk smeltevandsserie der består af ler, sand og grus. I sandet er der fundet forkullede planterester. Serien synes at være relativt uforstyrret i klinten. En tredje till overlejrer dernæst denne smeltevandsserie. Tillen er gulbrun og stærkt sandet. Den antages, at være afsat af en gletscher, der skred ind over Djursland fra sydøst i Saale Istidens sene del. Denne till-enhed er observeret i klintens sydlige og centrale del.

Detalje fra den nedre till-aflejring i Gjerrild Klint. Folden består af mellemkornet sand i den centrale del, indlejret i till. Strukturen måler ca. 25 cm fra venstre til højre. Foto: Tove Stockmarr (februar 2004).

Centralt i profilet ses en godt 3 meter tyk mergelaflejring, der er indlejret i en 3-5 meter tyk sandsekvens (Tebbestrup Formationen). Denne smeltevandsserie er sammen med den underliggende till deformeret ved istryk fra sydøst. Den begivenhed, der har deformeret aflejringerne, synes imidlertid ikke at have efterladt sig spor i klinten i form af en egentlig aflejring. Det er dog foreslået, at deformationerne er frembragt af et tidligt isfremstød fra sydøst i Weichsel Istiden.

De beskrevne glacigene aflejringer overlejres afslutningsvis af en rødligt brun till af op til 10 meters mægtighed, der antages at repræsentere hovedfremstødet i sen Weichsel. Denne till-enhed kan følges i hele profilets længde.

Afslutningsvis vises en sammensat og skematisk lagsøjle over de beskrevne aflejringer i Gjerrild Klint. gjerrild_klint.pdf

Tilgængelighed
Der er gode adgangsmuligheder til Gjerrild Klint fra Lille Nolder ved Fulbæk dalen. Parker på p-pladsen for enden af Ræbækvej. Klinten fremstår med skred og græsklædte skråninger, men flere steder er der gode blottede afsnit.

Værdi
Gjerrild Klint er af stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi med særlig henblik på forståelse af Saale Istidens udvikling på Djursland. Lokaliteten er National Geologisk Interesseområde.

Det bør undgås at etablere kystsikring i området. Klintprofilet undergår naturlig erosion.

Administrative forhold
Gjerrild Klint er privat ejet, men der er offentlig adgang langs stranden.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). - Geografforlaget. pp.54-56.
  • Kronborg et al., (1990): Glacial stratigraphy of East and Central Jutland. Boreas vol. 19, pp 273-287.
  • Pedersen, S. A. S. & K. S. Petersen (1997): Djurslands Geologi. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljø- og Energiministeriet.

Ordliste

  • Till: Moræneler og -sand.
 
Til Natur og Miljø's forside