Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Fussingø - Læsten Bakker -Nørreådalen

Mellem smeltevands- og tunneldale

Det gamle gods Fussingø ligger centralt placeret i en isoleret lavning omgivet af et kuperet istidslandskab. Istidslandskabet gennemskæres mod nord og syd af Skals Åens og Nørreåens brede dale. Såvel Skalsådalen som Nørreådalen er en del af det vidt forgrenede Gudenåsystem der udgør hele det dalkompleks, som i sidste istid drænede de enorme mængder smeltevand, der blev produceret i det øst- og midtjyske landområde.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Nørreådalen er traditionelt anset som en tunneldal, mens den bugtede Skalsådal er en smeltevandsdal, som er dannet af strømmende vand udenfor isdækket. Lavningen, der i dag rummer Fussing Sø, er i lighed med Nørreådalen tolket som en lille tunneldal. Det skal bemærkes, at Nørreådalen og Fussing Sø tunneldal har samme udstrækning i landskabet, idet begge gennemskærer istidslandskabet i øst-vestlig retning.

Udsigt over den sydlige del af Fussing Sø, set fra Gammelhave. Foto: Tove Stockmarr (august, 2004).

På nordsiden af Skalsådalen, blot 3 kilometer fra Fussingø, ligger Læsten Bakker. Området danner en markant terrængrænse til den lille Vejlebæk, som forbinder Skals Å med Nørreåen. De lyngklædte Læsten Bakker er i dag fredede og fremstår med tydelig overdrevskarakter, hvilket tillader, at områdets topografi træder markant frem i landskabet.

Læsten Bakker. Foto: Tove Stockmarr (august 2004).

Læs mere om Fussingø, Læsten Bakker og Nørreådalen: Fussingoe.PDF

Værdi
Skalsådalen med omgivelser (fra Fårup i nord til Læsten i syd) vurderes samlet som et område af største geologiske og landskabelige interesse, idet dalen er med til at belyse en detaljeret udviklingshistorie for Gudenåsystemet. Der er udviklet markante terrasser langs Skalsådalen, som afspejler de forskellige stadier i dennes udvikling. En del af Skalsådalen, nærmere betegnet fra Rejstrup til Lindum Skov, hvoraf sidst nævnte ligger i Viborg Amt er desuden udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Tilsvarende vurderes området fra Læsten Bakker til Ålum i syd incl. landskabet omkring Fussing Sø som værende af største landskabelige og geologiske værdi, idet istidslandskabet med stedvis dødistopografi danner en illustrativ overgang til Skalsådalen. Endvidere forekommer et mindre randmorænelandskab omkring Rejstrup Plantage.

Området har samlet set store forskningsmæssige og undervisningsmæssige værdier. I tilgift er området desuden af betydelige rekreativ og kulturhistorisk interesse. Et større område omkring Fussing Sø er desuden udpeget som National Geologisk Interesseområde.

Tilgængelighed
I området er der anlagt mange stier og afmærkede vandreruter, der er offentligt tilgængelige. Området er i såvel privat som offentligt eje, hvoraf store dele af de offentligt tilgængelige arealer tilhører Staten. En klar skillelinie i ejerskabet ses ikke overalt i landskabet, hvorfor man bør holde færdslen til veje og afmærkede stier.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikt har udgivet folderen: ”Fussingø, Randers” der kan downloades fra www.sns.dk

Flere steder er der opsat informationstavler der fortæller om området. Tavlerne indeholder desuden gode kort over området.

Se fx. også de geologiske interesseområder: Skalsådalen, Fladbro, og Helstrupdalen .

Administrative forhold
Fussingø administreres af Fussingø Statsskovdistrikt.

Litteratur

  • Dahl. K. (1995): Fredede områder i Danmark. – Skarv. Høst & Søn, pp. 111-112, 344p
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, pp. 109-129. 272p.
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark. Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget.
 
Til Natur og Miljø's forside