Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Eldrup Skov

Randmoræne med uforstyrret jordbund

Godt 30 kilometer øst for Randers ligger Eldrup Skov der er en del af Løvenholm skovene. En del af Eldrup Skov er udlagt til forskningsområde, hvor især jordbundens udvikling, skovhistorien og skovøkologien danner emner af videnskabelig interesse.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

En del af skoven indgår i randmorænen, der opbygger den Østjyske Israndslinie, som blev formet sent i Weichsel Istiden. Beliggenheden betyder, at områdets jordarter består af sandede udgangsmaterialer der er afsat af is og smeltevand. Terrænet er småbakket med højder på op til 64 meter (Hvidbakke) og hælder generelt mod nordøst. Området gennemskæres desuden af en mindre smeltevandsdal, og der ses velafgrænsede dødisområder, som umiddelbart efter ismassernes smeltning fremstod som talrige søer i området. Disse søer groede med tiden langsomt til, fortrinsvis med tørvemosser, hvorved de oprindelige søer blev omdannet til højmoser.

Der er foretaget nøje undersøgelser af de mange tørveprofiler, hvorved der er fremkommet et detaljeret billede af skovens udvikling i området efter istiden. Undersøgelserne er baseret på pollenanalyser. Pollenanalyserne afspejler, at skovbilledet oprindeligt domineredes af birk, der senere afløstes af henholdsvis hassel og lind. I jernalderen indvandrede bøgen og siden begyndelsen af 1800-tallet domineredes skoven yderligere af selvsået vintereg. Disse vokser endnu på stedet.

Jordbunden i Eldrup Skov er uforstyrret af dyrkning. Der forekommer podzolprofiler med karakteristiske udvaskningshorisonter. Stedvis ses mindre områder med Luvisols, Albeluvisols og Phaeozems. Disse jordbunde blev tidligere betegnet som ”brunjorde”. Pollenundersøgelser af jordbundsprofilerne viser en udvikling fra Lindeskov på fattigmuld til podzol med morlag dannet ved bøgeskovens fremkomst omkring år 400 efter Kristi fødsel. Det skal bemærkes, at  jordbundsprofilerne normalt kun frigraves i forbindelse med forskningsprojekter og derefter tilkastes igen. Normalt er der således intet at se på lokaliteten.

For yderligere beskrivelse, se: Eldrup_Skov.pdf

Værdi
Eldrup Skov ved Løvenholm er udpeget som National Geologisk Interesseområde. Den nuværende generation af træer stammer fra tiden omkring fredskovsforordningen i 1805. Bevoksningen indeholder tilmed den største naturlige bevoksning af vintereg i Danmark. Da området antageligt aldrig har været opdyrket, knytter der sig mange interesser til lokaliteten, som er af stor forskningsmæssig værdi. Eldrup Skov benyttes til såvel kvartærgeologiske studier som til studier indenfor skovhistorie, jordbundsudvikling og skovøkologi.

Tilgængelighed
Eldrup Skov er i privat eje. En del af Eldrup Skov er fredet. De indhegnede forskningsarealer er udtaget af den almindelige skovdrift og henligger i naturtilstand. Der har tidligere været gravet tørv i området nordøst for Eldrup Skov. Ved besøg bør man således udvise forsigtighed nær de tidligere graveområder, der er efterladt med stejle brinker og er vandfyldte.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en lignende beskrivelse under: Hestehave Skov.

Administrative forhold
Eldrup Skov administreres af Løvenholm Fonden.

Litteratur

  • Andersen, S. T. (1938): Kolindsund i Littorinatiden. – Naturhistorisk Tidende, 2. årgang. Nr. 1., pp 25-26.
  • Kristiansen, S. M & K. Dansgaard (2001): Jordbunden – Natur og Museum, Nr. 4. – Naturhistorisk Museum, Århus, 33p
  • Møller, P. F. & H. Staun (1995): Danmarks Skove. – Gyldendal, 288p, pp. 105 – 109
  • Pedersen, S. A. S. & K. S. Petersen (1997): Djurslands Geologi – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljø- og Energiministeriet, 96p, pp68 - 96
 
Til Natur og Miljø's forside