Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Kysten fra Sønderskov til Blushøj

Istidslandskab og strandvolde fra stenalderhavets tid

Kysten fra Sønderskov til Blushøj ud mod Hjelm Dyb er et af Djurslands gode eksempler på, hvordan samspillet mellem land og hav har ændret kystens udseende efter istiden.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

I dag fremstår strækningen som en næsten helt lige kyst. Men sådan så den ikke ud for blot 8.000 år siden. På dette tidspunkt snoede kystlinjen sig rundt om store halvøer og ind langs brede, dybt indskårne fjorde langs hele det østlige Djursland.

Stubbe Sø. Søen var i stenalderen en havarm med forbindelse til Kattegat. I dag omgives søen af lavt liggende marint forland, der var havbund i stenalderen. Foto: Tove Stockmarr (juni 2005).

Stenalderhavets bølger eroderede klinter, hvor bakkelandet i næs og halvøer dannede fremspringende partier på kystlinjen. På Djursland oversvømmede havet hele den nu afvandede Kolindsund og Korup Sø foruden en del af de egne, der lå nærmest kysten. Fra Jernhatten strakte en havarm sig langt ind i det bagvedliggende land. Havet nåede helt ind til Stubbe Sø, hvis østligste ende ligger godt 4 kilometer vest for Jernhatten. Baglandet vest for Dråby Strand var ligeledes i forbindelse med havet. Kun resterne af det højtliggende istidslandskab såsom området omkring Holme og Kobberhage forblev over havniveau og ragede op som såkaldte forbjerge. I løbet af godt 1000 år formåede stenalderhavet at erodere kraftigt i istidslandskabet, så det i dag fremstår med stejle kystklinter, der vel at mærke ligger et godt stykke fra den nuværende kystlinie.

Siden stenalderhavets tid, har strøm og bølger samt ikke mindst hævning af landjorden bevirket, at de tidligere fjorde er blevet afsnøret ved udligningsprocesser. Gamle strandvoldssystemer fra stenalderhavets tid, kan i dag findes langt inde i det nuværende landområde fra Sønderskov til Boeslum Strand. De ældre strandvolde, der blev dannet i stenalderhavets tid er nu overgroede, mens de yngre og nutidigt dannede er uden bevoksning.

For yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde, se Sonderskov.PDF

Værdi
Kysten fra Sønderskov øst for Stubbe Sø til Kobberhage og Blushøj er udpeget som geologisk interesseområde. Strækningen er i sin helhed af stor undervisningsmæssig værdi på grund af det illustrative samspil mellem kystens såvel fortidige som nutidige udligningsprocesser i relation til det bagvedliggende istidslandskab. Ved bølgernes erosion er der således opstået et næsten retlinet snit gennem istidslandskabet, hvorved dets opbygning kommer til at fremstå i en meget overskuelig form. Tilmed belyses såvel nedbrydende som opbyggende kystprocesser på pædagogisk vis, hvilket er af stor værdi i såvel undervisningssammenhænge som for fremtidige studier af kystens udvikling. Kyststrækningen fra Dråby Strand til Kobberhage er tilmed udpeget som National Geologisk Interesseområde.

På kyststrækningen findes der desuden flere eksempler på nutid kysterosion med aktiv klintdannelse. Langs kysten ud for Sønderskov er landskabet præget af aktive skredprocesser, hvorved det bagved liggende landskab fremstår som markante terrasser. Terrassedannelsen skyldes tilstedeværelsen af såkaldt ”fedt ler”. For yderligere beskrivelse af klinten ved Sønderskov, se beskrivelsen af interesseområdet ved Ruggård Klint.

Stubbe Sø er Djurslands største sø. Søen er fredet og udgør i dag leve- og ynglested for et meget stort antal fugle. Ligeså er et større område omkring Jernhatten, syd for Sønderskov fredet. Området huser et særligt plante- og dyreliv på de sydvendte skråninger i det i øvrigt nedbørsfattige område.

Tilgængelighed
Området er fuldt tilgængeligt fra stranden, hvorfra de fossile kyststrækninger og det marine forland desuden iagttages bedst. Mange steder er der anlagt offentlige vandrestier.

Stubbe Sø med nære omgivelser blev i 2002 erhvervet af Fugleværnsfonden. Der arbejdes i skrivende stund på at forbedre offentlighedens adgang til området. Se mere på: http://www.dof.dk/09_fuglevaernsfonden/Stubbe_Soe.html

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af Jernhatten samt Ruggård Klint.

Administrative forhold
Området er i såvel offentlig som privat eje.  

Litteratur

  • Teksten er baseret på en beskrivelse af Mikael Jørgensen (1986).
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 62-75.
  • Pedersen, S. A. S og K. S. Petersen (1997): Djurslands Geologi. – Danmarks og Grønlands Geologisk Undersøgelse, 96p.
 
Til Natur og Miljø's forside