Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Dejret Øhoved – Knebel og Egens Vig

Fossilt øhav - hævet havbund fra stenalderen

Den østlige del af Kalø Vig, fra Dejret Øhoved til Knebel og Egens Vig ligger umiddelbart vest for det centrale Mols Bjerge. Mols Bjerge udgør et storslået randmorænelandskab, som blev dannet af to gletschere, der omtrent samtidigt skød sig frem fra syd i slutningen af sidste istid. Herved blev de markante lavninger som i dag udgør henholdsvis Ebeltoft Vig og Kalø Vig dannet. Midt imellem de tidligere gletschertunger ligger Mols Bjerge som et resultat af de to gletscheres sammenstød.

Randmorænelandskabet Mols Bjerge blev dannet i slutningen af Weichsel Istiden i forbindelse med det Ungbaltiske Fremstød. Dette fremstød dækkede den østlige del af Danmark for omkring 15.500 år siden. Fremstødet dannede en markant israndslinie – Den Østjyske Israndslinie, der udgør en vigtig landskabsgrænse, som kan følges på tværs af det sydlige Djursland. I tilknytning til dette isfremstød blev der skabt en suite af landskabselementer, som tilsammen udgør en karakteristisk landskabsserie, der udvikles nær isranden under ideelle betingelser. Det er summen af disse landskabselementer, der tilsammen giver en forestilling om områdets geologiske dannelseshistorie.

Udsigt over Egens Vig. Foto: Tove Stockmarr (juni 2005).

Det geologiske interesseområde omkring Dejret Øhoved samt Egens og Knebel Vig afviger imidlertid både ved deres dannelse og alder fra den glaciale landskabsserie. Fælles for de omtalte steder er, at de har været oversvømmet af havet under den omfattende marine transgression efter istidens ophør. Områderne opbygges derfor af marine aflejringer.

Kun de højest beliggende toppe formåede at stikke op over datidens havoverflade. Sådanne toppe ses fx ved Dejret Øhoved der karakteriseres ved to moræneknolde på hver 16 meters højde. Man må således forestille sig, at de kystnære egne i stenalderhavets tid udgjorde et øhav med en bagved liggende fliget kyst. Siden er området via den efterfølgende landhævning blevet stabiliseret, hvorved områderne i dag fremstår som hævet havbund. Lavningerne udgør et illustrativt eksempel på Littorinahavets udbredelse i området og bidrager dermed med en vigtig brik til Molslandets geologiske mangfoldighed.

Området fremstår i dannelsesmæssig sammenhæng med et tilsvarende lavtliggende område ved Skellerup i den østlige del af Knebel Vig. (Se omtale under beskrivelsen af Agri - Trehøje).

For yderligere beskrivelse af interesseområdet ved Dejret Øhoved, se Dejret Ohoved.pdf

Værdi
Det geologiske interesseområde ved Dejret Øhoved samt Egens og Knebel Vig udgør en illustrativ landskabsmæssig brik til forståelsen af områdets tilblivelse i istiden og udviklingen herefter. Området fremstår i dag som marint forland med strandengsbevoksning, dannet ved kystopbyggende udligningsprocesser. Fra de to højdepunkter ved Øhoved er der god udsigt over de marine områder, der siden stenalderen har stabiliseret sig og nu fremstår som hævet havbund. Det skal desuden fremhæves at den nordlige del af interesseområdet ved indløbet til Knebel Vig i dag udgøres af aktiv krumoddedannelse. Området er således af betydelig undervisningsmæssig værdi og rummer derudover store rekreative værdier.

Dejret Øhoved, Egens og Knebel Vig indgår i Nationalparkpilotprojektet Mols Bjerge.

Tilgængelighed
Området er fuldt tilgængeligt fra de mange små veje, stier, m.m. under behørig hensyntagen til såvel indhegnede arealer som beboelse. Der må desuden tages højde for diverse restriktioner i adgangsforhold i tilfælde af ynglende fugle.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Besøg www.naturnet.dk for en let tilgængelig beskrivelse af Mols Bjerge.

Se også en beskrivelse af interesseområderne Mols.

Århus Amt har udgivet folderen ”Agri Bavnehøj”.

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet folderen ”Mols Bjerge”. Folderen kan downloades på www.sns.dk

Der findes desuden en lille udstilling ved Agri Bavnehøj. Fra toppen af højen er der storslået udsigt over området.

Fra Molslaboratoriet på Strandkærvej udgår der flere afmærkede vandreruter, hvor der tilmed er opsat informationsstandere. Se i øvrigt www.molslab.dk

Skov- og Naturstyrelsen har en permanent udstilling på Øvre Strandkær der giver en fin introduktion til landskabet og vegetationen.

Se også: Nina Rehfeldt (1994): Fra istid til bøgetid. – Natur og Museum.

Administrative forhold
Offentlige arealer administreres af Århus Amt samt Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikt.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 62-75.
  • Geologisk Set – Fyn og Øerne (2002). – Geografforlaget, 144p.
  • Pedersen, S. A. S og K. S. Petersen (1997): Djurslands Geologi. – Danmarks og Grønlands Geologisk Undersøgelse, 96p.
 
Til Natur og Miljø's forside