Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Cilleborg Lergrav

Cilleborg Ler

Interesseområdet omfatter en tilgroet lergrav, hvor der tidligere blev gravet ler til tegl. Lergraven er udpeget som typelokalitet for Cilleborg Ler (Øvre Oligocæn), men er i dag helt tilgroet. Typelokaliteten har forskningsmæssig værdi.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Cilleborg Lergrav ligger ca. 3 kilometer vest for Mariager på sydsiden af Mariager Fjord. Lokalitetens beliggenhed fremgår af nedenstående kort.

Nærværende beskrivelse bygger på tidligere optegnelser.

Geologisk beskrivelse
I Cilleborg Lergrav kunne man tidligere iagttage en lille forekomst af moler med askelag (Fur Formationen, Eocæn), der grundet istryk var skudt op i en flage. I tilknytning til flagen kunne man finde gråt ler samt sort, sandet glimmerler og mørkt glauconit- og fosforitholdigt glimmerler. Sidstnævnte indeholdt en del fossile skaller af muslinger og snegle. Det grå ler kan muligvis tilhøre Viborg Ler eller Branden Ler Formationerne (Nedre Oligocæn), mens det fossilholdige glimmerler tilhører tidsafsnittet i Øvre Oligocæn, repræsenteret ved Vejle Fjord Formationen.

På nedenstående figur, vises et udsnit af den geologiske tidsskala, der viser aflejringernes indbydes aldersrelation. Cilleborg leret placeres i dag i Vejle Fjord Formationen i Øvre Oligocæn. Det betyder, at forekomsten er omkring 25 millioner år gammel. Lodrette skraveringer angiver huller i lagserien (hiatus).

Cilleborg Ler er ca. 25 millioner år gammelt.

Cilleborg Ler
Cilleborg leret en mørk brun lertype med et stort indhold af mineralerne glimmer og glauconit. Den store mængde glauconit får leret til at fremstå med et grønligt skær. Lokaliteten ved Mariager Fjord var i mange år klassisk for undersøgelser af leret, men da gravningen ophørte for årtier siden, er der ikke længere gode blotninger i området. Der er fundet en del makrofossiler i aflejringerne fra Øvre Oligocæn, primært muslinger og snegle.

De nordvestligste forekomster i Danmark,findes i Thy og på Mors. I klinten ved Silstrup i Thy ligger leret umiddelbart oven på moleret og indeholder mange runde, kalkholdige konkretioner, hvori der ofte findes aftryk af krabbeskjolde eller klosakse. Disse konkretioner (tidligere kaldet septarier) er almindelige i Cilleborg leret foruden fossilerne af muslinger og snegle.Fossiler fra Øvre Oligocæn (tegnet af Christian Rasmussen). Fra Danmarks Natur, Bd. 1. p. 187.

Tilgængelighed
Interesseområdet fremstår p.t. utilgængeligt for alment interesserede. Det er dog endnu muligt at afdække mindre profiler til forskningsformål.

Værdi
Cilleborg er National Geologisk Interesseområde. Lergraven har forskningsmæssig værdi, idet lokaliteten er typelokalitet for Cilleborg Ler.

Lergravens nuværende tilstand er yderst ringe, idet lokaliteten har været tilgroet i årtier.

Administrative forhold
Cilleborg Lergrav er i privat eje. Lokaliteten indgår i en større fredning omkring Katbjerg Odde.

Litteratur

  • Baseret på en feltbeskrivelse af Erling Fuglsang Nielsen (1984).
  • Danmarks Natur (1967), Landskabernes Opståen, Bd. 1. pp-185-189.
  • Geologisk Set - Det mellemste Jylland - Geografforlaget, p44.
  • Heilman-Clausen, C. (1995): Palæogene aflejringer over Danskekalken. I: O. B. Nielsen (red.): Danmarks Geologi fra Kridt til i dag. - Aarhus Geokompendier nr. 1. Geologisk Institut, Aarhus Universitet, pp 69-114, 290p


Ordliste

  • Fosforit: Kemisk dannet aflejring (sediment). Fosforit dannes i nutiden bl.a. på de vestvendte kyster af Afrika og Sydamerika ved opstrømning på shelfen af koldt bundvand, en proces der kaldes ”upwelling”.

 
Til Natur og Miljø's forside