Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Brabrand Dalen

Tunneldal

Brabrand Dalen udgør den østligste del af Århus Ådal. Det geologiske interesseområde strækker sig fra den østlige ende af Brabrand Sø i Århus til Skibby og Tåstrup i vest. Interesseområdet udgør en op til 2 kilometer bred dalsænkning hvori den nuværende Århus Å løber. Ådalen kan i sin helhed følges til vest for Silkeborg.

Klik her for at se kort

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Brabrand Dalen er tolket som en tunneldal og er således dannet af strømmende smeltevand under det daværende isdække. Efter at isen havde forladt området, var ådalen i løbet stenalderen omdannet til en smal fjordarm der strakte sig fra Kattegat ind gennem dalen til Skibby.

I de efterfølgende godt 10.000 år har landhævninger og ikke mindst aflejringer fra Århus Å efterhånden afskåret fjorden fra Århus Bugt. Med tiden blev det salte vand ferskt og Brabrand Sø blev dannet.

Udsigt over Årslev Engsø umiddelbart øst for Constantinsborg i Brabrand - og Århus Ådal. Den brede dal er udformet som en tunneldal i tilknytning til det Østjyske Fremstød i slutningen af Weichsel Istiden. I stenalderen udgjorde ådalen en smal fjordarm med forbindelse til Kattegat. Foto: Tove Stockmarr (juni 2005).

For yderligere beskrivelse af det geologiske interesseområde, se:Brabrand_Dalen.PDF

Værdi
Brabrand Dalen er af undervisningsmæssig værdi til illustration af smeltevandets erosion under isdækket. I tilgift rummer dalen betydelige rekreative værdier og er desuden hjemsted for mange interessante fuglearter. Området vest for Århus karakteriseres af den meget markante Århus Ådal, der tidligere er beskrevet som en tunneldal. Ådalen kiler sig midt igennem Århus hvorved den op til 1 kilometer brede dal deler byen naturligt i to områder. Århus Ådal er præget af jævnt forløbende, indbyrdes parallelle højdekurver i den østlige del, hvilket giver dalen en relativ fladbundet topografi. I dette område omgives den af op til 40 meter stejle skrænter (omkring Ormslev Stationsby). Mod vest karakteriseres dalen af uroligt forløbende højdekurver hvori der findes en del afløbsløse lavninger. Denne del af dalen har således et dødisagtigt overpræg.

Brabrand Sø med omgivelser er et vigtigt åndehul for befolkningen i og omkring Århus. Århus Amt har derfor igennem mange år gjort en stor indsats for at forbedre miljøet i søen i samarbejde med oplandets kommuner.

Århus Amt og Århus Kommune har desuden samarbejdet om at etablere et over 200 hektar stort sø- og vådområde lige vest for Brabrand Sø - Årslev Engsø. Arbejdet blev afsluttet i 2002, og Årslev Engsø er nu begyndt at tage form.

Tilgængelighed
Brabrand Dalen er fredet. Fredningen omfatter et godt 1-2 kilometer bredt bælte fra Ormslev Stationsby i vest til den østlige ende af Brabrand Sø. Der er offentlig adgang til området ad afmærkede stier og veje.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Århus Amt har udgivet folderen ”Brabrand Sø” der kan downloades på: www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/Brabrand_soe.pdf

Århus Amt har desuden udgivet folderen ”Jeksendalen”. Folderen kan downloades fra hjemmesiden. Derudover er der opsat en del informationsstandere i området, der via gode kort anviser vandreruter i området samt fortæller om landskabet og naturforholdene i området.

Se også de geologiske interesseområder: Stjær Stenskov og Jeksendalen.

Administrative forhold
Området er i såvel offentlig som i privat eje. Naturplejen i området planlægges af Århus Amt og udføres i samarbejde med ejerne.

Litteratur

  • Dahl, K. (1995): Fredede områder i Danmark. – Danmarks Naturfredningsforening, Skarv, Høst & Søn, pp 125 – 126, 344p
  • Smed, P. (1978): Landskabskort over Danmark, Blad 2, Midtjylland. – Geografforlaget.
 
Til Natur og Miljø's forside