Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Borup Møllebæk

Et geologisk interesseområde der også er drikkevandsområde

Ved første øjekast kan man godt undre sig ved, at området omkring Borup Møllebæk er udpeget som geologisk interesseområde. For et kig ud over landskabet, afslører ikke noget der synes særligt opsigtsvækkende, unikt, eller bevaringsværdigt.

Det geologisk interessante ligger imidlertid under overfladen. Undergrunden, der i dette område er ganske speciel opbygget, er et godt eksempel på, hvordan dybt liggende aflejringer via naturlige geologiske processer kan hæves højt op i forhold til deres oprindelige aflejringsniveau. Selve undergrundens bjergarter er desuden interessante, idet de udgør et særligt drikkevandsområde af stor interesse. Grundvandets bevægelse i området er desuden nøje kortlagt, dels i forbindelse med en egentlig vandindvinding men også ved undersøgelser af pesticiders spredning.

Borup Møllebæk ved Borup. Bækken er helt skjult i den lille lund der ligger i byens udkant. Foto: Tove Stockmarr (august 2004).

Borup Møllebæk ligger i et istidslandskab der er dannet af Nordøstfremstødet der i slutningen af Weichsel Istiden skred ind over området fra Mellemsverige. I tilknytning hertil afsattes stedvis tykke moræneaflejringer, mens smeltevandet eroderede dybe dale i landskabet. Disse fremstår i dag som tunneldale.

Mange af disse tunneldale anses i øvrigt for at følge dybere liggende strukturer i undergrunden, der blev anlagt længe før Nordøstfremstødet skred ind over området.

Via diverse geoelektriske og seismiske undersøgelsesmetoder er områdets undergrund kortlagt ganske nøje. Herved er det fremkommet, at der findes adskillige dybe dalstrukturer, hvoraf dalen ved Råsted skal nævnes. Dalsænkningen følger et nordøst – sydvest gående forløb og er knapt 4 kilometer langt. Syd for Spentrup ved Jennum ses ligeledes en dyb dalstruktur i kalkoverfladen, hvor bunden af dalen når ned i en dybde på -42 meter. Til sammenligning ligger kalkoverfladen generelt i et niveau på mellem -10 meter til +20 meter.

Undergrunden består fortrinsvis af højtliggende kalkbjergarter fra Kridttiden og Palæogen (tidl. Nedre Tertiær). Af undergrundens bjergater er kalkbjergarterne af største interesse, idet de udgør et vigtigt grundvandmagasin. Årsagen til, at kalkbjergarterne ligger så højt i området, skyldes forekomsten af underliggende saltforekomst, en såkaldt horst. Saltforekomsten, hvis form mest minder om en pude, har en langt mindre vægtfylde end de overliggende bjergarter hvilket bl.a. er en medvirkende faktor til, at saltet stiger opad. Det har desuden vist sig at kalkoverfladen er stærkt opsprækket.

For yderligere oplysninger om interesseområdet, se: Borup_Mollebak.pdf

Værdi
Det geologiske interesseområde indeholdende Borup Møllebæk er ikke alene et område med særlige drikkevandsinteresser, men også et område der grundet undergrundens særlige opbygning er af største forskningsmæssig interesse.

Tilgængelighed
Borup Møllebæk ligger på privat ejede arealer. Et overblik over det geologiske interesseområde kan dog fint opnås fra vejene syd og nord for området.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af de nærliggende geologiske interesseområder: Randers Fjord, Svejstrup Mergelgrav, Tebbestrup Formationen og Haldum Grusgrav.

Administrative forhold
Borup Møllebæk tilses af Århus Amt.

Litteratur

  • Århus Amt (2000): Natur og miljø i Nord- og Midtdjursland. 29p
  • Århus Amt (1998): Natur og miljø i og omkring Randers Fjord. – Teknisk rapport. – Natur og Miljø, 44p
 
Til Natur og Miljø's forside