Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Basballe Mergelgrav

Mergelgrav med glacial flage af Kerteminde Mergel

Det geologiske interesseområde omfatter en mindre og nu næsten tilvokset mergelgrav. I graven har man kunnet se profiler i en lys mergelaflejring fra tidlig Paleocæn (Selandien). Merglen fremtræder som en glacial flage. Flagens rumlige orientering viser, at den er dannet ved istryk fra sydlig retning, hvilket sandsynligt er fremkommet samtidigt med dannelsen af randmorænekomplekset i Kalø Vig. Tidspunktet for dannelsen af denne henlægges til den sene del af Weichsel Istiden.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Det geologiske interesseområde ligger godt 10 kilometer sydøst for Rønde.

Mergelgraven ved Basballe i dag. Som det ses på billedet fremstår den nu nedlagte grav ret tilvokset. Foto: Tove Stockmarr (maj 2004).

Geologisk beskrivelse
Mergelgraven ved Basballe ligger umiddelbart nord for det meget store område der omfatter Mols Bjerge.

Det geologiske interesseområde omsluttes af et særdeles kuperet landskab, der opbygger det store randmorænekompleks der omkranser Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Selve mergelgraven er beliggende i et område på omkring 35-40 meters højde. Indenfor kort afstand ses højder mellem 100 meter (Julingshøje), og 133-135 meter (Stabelhøje) mens Agri Bavnehøj med sine 137 meter, er områdets højeste. Byen Basballe gennemskæres af en markant lavning, som i bunden gennemløbes af en bæk der kan følges til Femmøller. Herefter drejer den skarpt mod sydvest, og lavningen udvider sig mod Ebeltoft Vig.

Randmorænekomplekset er dannet i den sene del af Weichsel Istiden, hvor et genfremstød relateret til det Ungbaltiske Fremstød, trængte sig ind i Århus Bugten. Gletscheren delte sig i to tunger, der trængte ind i henholdsvis Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Mergelforekomsten ved Basballe udgøres af en glacial flage. Opmålinger af flagens rumlige orientering viser hældningsretninger, der stemmer overens med en oppresning fra Kalø Vig. Herved er flagens dannelse sat i forbindelse med gletschertungens indtrængen i Kalø Vig.

Kerteminde Mergel
Aflejringen ved Basballe består af en ret lys, grå mergel, der fremstår svagt lagdelt. Lagdelingen er formodentligt opstået som et resultat af istryk, idet Kerteminde Mergel generelt ikke er karakteriseret ved lagdeling. Merglen er stærkt bioturberet (gennemgravet af organismer, der tidligere levede i den) hvorved den fremstår med et meget homogent udseende. Nogle steder er merglen svagt forkislet og indeholder det grønblå mineral glauconit. Merglen indeholder makrofossiler, hvoraf flere snegle- og muslingearter kan fremhæves. Det er desuden ikke ualmindeligt, at finde velbevarede fossiler af sømus i aflejringen. Tilsvarende aflejringer er desuden fundet i Rugård Klint på østsiden af Djursland.

Kerteminde Mergelen blev afsat i havet for omkring 55-60 millioner år siden. Dette hav var, sammenlignet med den foregående periode, noget koldere, hvilket bl.a. afspejles i aflejringens sparsomme fossilindhold. Det finkornede materiale, som opbygger Kerteminde Merglen, stammer fra nedbrydningen af Skandinaviens grundfjeld. Under dette forløb blev lerpartikler skyllet ud i havet, hvor det blev opblandet med kalkslam fra de ældre kalklag. I nedenstående skema ses et udsnit af den geologiske tidsskala.

Udsnit af den geologiske tidsskala. Interesseområdets aldersmæssige tilhørsforhold og placering i det Palæogene system er fremhævet. De kvartære aflejringers tilhørsforhold er ikke medtaget. Lodret skravering angiver huller i lagserien (hiati).

Tilgængelighed
Lergraven ved Basballe er i dag meget tilskredet. Desuden slører en omfattende bevoksning gravens profiler. Lokaliteten ligger på privat jord, hvorfor der må indhentes tilladelse ved besøg. I 2004 gik der fredelige kreaturer omkring markerne ved mergelgraven.

Værdi
Mergelgraven ved Basballe er National Geologisk Interesseområde. Mergelgraven god forskningsmæssig værdi på grund af forekomsten af Kerteminde Mergel, der tilmed optræder som en glacial flage. Da der er god udsigt over landskabet umiddelbart oven for mergelgraven, fremtræder lokaliteten tilmed særdeles pædagogisk, idet der er fine muligheder for at forstå landskabets rumlige opbygning i relation til profilet i mergelgraven.

Lokalitetens tilstand er for tiden yderst ringe, da den præges af skred og omfattende bevoksning.

Administrative forhold
Mergelgraven ved Basballe er i privat eje. Interesseområdet ligger i Ebeltoft Kommune. Nærliggende skovarealer administreres af Fussingø Statsskovdistrikt.

Litteratur

  • Baseret på feltbeskrivelse af Michael Jørgensen (1984).
  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland. – Geografforlaget, pp. 68.


Ordliste

  • Glacial flage: Løsrevet skive fra dybere liggende lag. Løsrivelsen skete i løbet af istiden (= ”glacial”). Skiven fremtræder efter løsrivelsen i et højere beliggende niveau.
  • Palæogen: Geologisk tidsafsnit, der tidligere benævntes Nedre Tertiær. Omfatter serierne Paleocæn, Eocæn og Oligocæn (tidsrummet fra 65-24 millioner år siden).
  • Profil: Meget stejlt, eller lodret snit i jordlagene.


 
Til Natur og Miljø's forside