Århus Amts logo
Geologiske interesseområder
 
Geologiske interesseområder
vælg område på kort

Agri - Trehøje

Randmorænelandskab i hjertet af Mols Bjerge

Området fra Agri til Trehøje udgør et markant bakkedrag centralt i Mols Bjerge. Mols Bjerge blev dannet i slutningen af sidste istid, hvor to gletschere omtrent samtidigt skød sig frem fra syd. Herved blev de markante lavninger som i dag udgør henholdsvis Ebeltoft og Kalø Vig dannet.

Klik for at åbne dynamisk kortvindue

Midt imellem de tidligere gletschertunger ligger Mols Bjerge som et resultat af de to gletscheres sammenstød. Et bakkedrag, der strækker sig fra Agri Bavnehøj i den nordlige del af området ned over Låddenbjerg og Langbjerg til Trehøje i syd, udgør således en bakkerække, der blev dannet af den gletscher, der skød sig ind gennem den nuværende Kalø Vig. Tilsvarende kan et østligt randmorænestrøg ses nord og syd for Bisgydehøj. Dette strøg er dannet af den gletschertunge, der skød sig ind i den nuværende Ebeltoft Vig.

Midt imellem de to randmoræner ses en smal smeltevandsslette. Sletten blev dannet af de materialer som smeltevandet, der strømmede fra begge gletschertunger frem mod Tirstrup Hedeslette, aflejrede. Tirstrup Hedeslette udgør den nordlige afgrænsning af Mols Bjerge.

Trehøje ligger 127 meter over havets overflade. Randmorænens silhuet tydeliggøres af bronzealderfolkets gravhøje. Foto: Ole Malling, Naturnet.dk.

De to bakkerækker blev dannet i slutningen af Weichsel Istiden i forbindelse med det Ungbaltiske Fremstød, der dækkede den østlige del af Danmark for omkring 15.500 år siden. Fremstødet dannede en markant israndslinie – Den Østjyske Israndslinie, der udgør en vigtig landskabsgrænse der kan følges på tværs af det sydlige Djursland. I tilknytning til dette isfremstød blev der skabt en hel suite af landskabselementer, som tilsammen udgør en karakteristisk landskabsserie, der under ideelle betingelser udvikles nær isranden. Det er summen af disse landskabselementer, der tilsammen giver en forestilling om områdets geologiske dannelseshistorie. Ud over de her nævnte landskabselementer karakteriseres området desuden af dødishuller og erosionskløfter.

Området vest for Trehøje, karakteriseres ved et lavtliggende område, der strækker sig fra Viderup over Skellerup ud mod Knebel Vig. Området var oversvømmet af Littorinahavet i stenalderen, men er siden via den generelle landhævning blevet stabiliseret, hvorved området i dag fremstår som en hævet havbund. Lavningen udgør et illustrativt eksempel på Littorinahavets beliggenhed og bidrager dermed til Molslandets geologiske mangfoldighed.

Et større område beliggende mellem Vrinners og Femmøller i nord til Viderup og Knebel Vig i syd er således udpeget som geologisk interesseområde.

For yderligere beskrivelse af interesseområdet, se Agri_Trehoeje.pdf samt Molslandet og Tirstrup Hedeslette.

Værdi
Efter dansk målestok er landskabet omkring Agri og Trehøje storslået og særdeles værdifuldt for forståelsen af, hvordan landskabet udvikler sig omkring en isfront. Tilmed findes der mange gode udsigtspunkter i området, hvorfra det er muligt at danne sig et overblik over området. Området er derfor udpeget som National Geologisk Interesseområde. Området er tilmed udpeget som Nationalparkpilotprojekt.

Tilgængelighed
Interesseområdet er fuldt tilgængeligt fra de mange små veje, stier, m.m. under behørig hensyntagen til såvel indhegnede arealer som beboelse. Man må færdes overalt på Statens arealer. En klar skillelinie mellem private og offentligt ejede arealer fremgår ikke af området. Staten har dog anlagt mange vandreruter i landskabet. Molslaboratoriet har opsat forsøgsopstillinger i området, som man skal undgå at berøre.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Besøg www.naturnet.dk for en let tilgængelig beskrivelse af Mols Bjerge.

Århus Amt har udgivet folderen ”Agri Bavnehøj”.

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet folderen ”Mols Bjerge”. Folderen kan downloades på www.sns.dk

Der findes desuden en lille udstilling ved Agri Baunehøj. Fra toppen af højen er der storslået udsigt over området.

Fra Molslaboratoriet på Strandkærvej udgår der flere afmærkede vandreruter, hvor der tilmed er opsat informationsstandere. Se i øvrigt www.molslab.dk

Skov- og Naturstyrelsen har en permanent udstilling på Øvre Strandkær der giver en fin introduktion til landskabet og vegetationen.

Se også: Nina Rehfeldt (1994): Fra istid til bøgetid. – Natur og Museum.

Administrative forhold
Agri – Trehøje indgår i en stor fredning der omfatter hele Mols Bjerge. Området administreres af Århus Amt samt Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikt. Området er i såvel privat som i offentligt eje.

Litteratur

  • Geologisk Set – Det mellemste Jylland (1994). – Geografforlaget, 272p, pp 62-75.
  • Teksten er baseret på en beskrivelse af Mikael Jørgensen (1986).
  • Pedersen, S. A. S og K. S. Petersen (1997): Djurslands Geologi. – Danmarks og Grønlands Geologisk Undersøgelse, 96p.
 
Til Natur og Miljø's forside