Rivende teknologisk udvikling og global befolkningstilvækst giver øget efterspørgsel på råstoffer, både de helt basale som grus, sand, skærver etcetera og de specielle, som er nødvendige i smartphones, fladskærme og mange andre nye teknologier.

Men ved vi egentlig, om råstofferne er tilgængelige for at imødekomme de stigende behov? Hvilke råstoffer vil der eventuelt være knaphed på? Og kan vi finde alternativer, hvis bestemte råstoffer ikke er tilgængelige? Det er spørgsmål som disse, Videncenter for Råstoffer og Materialer (MiMa) vil undersøge og finde svar på.

Befolkningstilvækst øger presset på råstofferne
Jordens befolkning er hastigt voksende, og en stadig større købekraftig middelklasse ønsker flere forbrugsgoder; huse, veje, biler, computere, smartphones, tablets og så videre, alt imens der foregår en rivende teknologisk udvikling inden for næsten alle produkter. Det giver øget råstofefterspørgsel, både på traditionelle råstoffer og på råstoffer, som ikke tidligere har været anvendt. Presset på råstofferne betyder, at forsyningen af mineralske råstoffer og de heraf forarbejdede materialer, som industrien og samfundet efterspørger, ikke længere er en selvfølge. Forsyningssikkerhed, knaphed og sårbarhed er noget som myndigheder, virksomheder og investorer må forholde sig til – ikke bare nationalt, men også regionalt og internationalt.

Råstoffer – et geopolitisk anliggende
Mineralske råstoffer udvindes hvor de geologiske – og politiske - forhold giver mulighed for det; ofte er minedriften langt fra de steder, hvor råstofferne forarbejdes til forskellige typer materialer og produkter, som igen kan være langt fra de steder hvor de efterfølgende forbruges. Eksempelvis forbruger EU omkring 20 % af den globale produktion af råstoffer, men bidrager selv med kun ca. 4 %.

Råstofunderskuddet i EU dækkes af import fra en lang række lande. Derudover importerer EU, i lighed med alle andre lande, forarbejdede råstoffer i form af biler, cykler, fjernsyn, vindmøller, computere og tilsvarende dagligdagsprodukter, som alle indeholder råstoffer. Der findes ikke et samlet overblik over import/eksport af de materialer, som i forarbejdet form transporteres rundt i Verden. Dette er et eksempel på, at der er behov for langt mere viden om råstofsituationen, om nye forbrugstendenser og materialestrømme.

Behov for råstoffer – behov for viden
Det er på denne baggrund, at De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har etableret Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MIMA). Centeret har til formål at identificere problemer knyttet til knaphed og sårbarhed, men MIMA skal også være med til at pege på nye muligheder for udnyttelse af ressourcer og materialer. MIMA vil selv forestå undersøgelser og analyser af forhold relateret til råstoffernes værdikæde fra efterforskning til fremstilling. Derudover vil MIMA udføre rekvirerede opgaver fra myndigheder, industrien og rådgivningsfirmaer, hvor dette skønnes at have en samfundsmæssig relevans.

Der er langt fra minedrift til forbruger. Det er MIMA’s vision at formidle viden og information om sammenhænge i mineralernes værdikæde således, at både de første og de sidste led i kæden har forståelse for branchernes dynamik og indbyrdes afhængighed. Formidling vil ske i form af foredrag, workshops og udgivelser med forskellige målgrupper for øje. MIMA ønsker dialog med alle interessenter på råstofområdet om problemstillinger, der vedrører os alle.

MIMA er organisatorisk en sektion i Afdeling for Petrologi og Malmgeologi (under GEUS) og vil i særlig grad trække på afdelingens geofaglige eksperter, i tæt samarbejde med eksterne partnere og eksperter.


Industriens forbrug af grundstoffer
Antallet af grundstoffer der anvendes i industrien er steget i takt med den teknologiske udvikling.
Antallet af grundstoffer der anvendes i industrien er steget i takt med den teknologiske udvikling.
Anvendelse af mineralråstoffer
Se eksempler på nogle af de mest anvendte råstoffer ved at klikke på figuren.
Se eksempler på nogle af de mest anvendte råstoffer ved at klikke på figuren.